• תקנות שירותי תעופה

  תקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים-ארציות), תשע"ג-2013
   
   
  רשויות ומשפט מנהלי– תשתיות – תעופה – טיס
  משפט פרטי וכלכלה– חיובים – חוזים
  משפט פרטי וכלכלה– מסחר  – הגנת הצרכן
  תוכן ענינים

  סעיף 1 הגדרות Go 2
  סעיף 2 פיצוי כספי בטיסה פנים ארצית Go 2
  סעיף 3 עדכון סכומים Go 2
  סעיף 4 תחילה Go 2
  סעיף 5 הוראת שעה Go 2
   


  תקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים-ארציות), תשע"ג-2013*
             בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו-22 לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
   

  הגדרות

  1.       בתקנות אלה –           "טיסה פנים-ארצית" – טיסה שנקודת המוצא והיעד הסופי שלה נמצאים בשטח מדינת ישראל;
             "טיסה פנים-ארצית שבוטלה" – כל אחת מאלה, ואולם לא יראו שינוי במספר הטיסה כשלעצמו כטיסה שבוטלה:
  (1)   טיסה שלא התקיימה;
  (2)   טיסה שהמריאה באיחור של שלוש שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה.
   

  פיצוי כספי בטיסה פנים-ארצית
  הודעה תשע"ט-2019

  2.       סכומי הפיצוי הכספי בטיסה פנים-ארצית יהיו כמפורט להלן:(1)  בקו שבין תל אביב (שדה דב), נמל התעופה בן גוריון או חיפה לבין אילת – 250 שקלים חדשים;
  (2)  בקו שבין תל אביב (שדה דב) לבין עין יהב או ראש פינה (מחניים) – 150 שקלים חדשים;
  (3)  בכל קו אחר – 200 שקלים חדשים.
  מיום 1.1.2014
  הודעה תשע"ד-2014
  י"פ תשע"ד מס' 6731מיום 9.1.2014 עמ' 2889
  [הסכומים נותרו ללא שינוי]
   
  מיום 1.1.2015
  הודעה תשע"ה-2014
  י"פ תשע"ה מס' 6957מיום 31.12.2014 עמ' 2438
  [הסכומים נותרו ללא שינוי]
   
  מיום 1.1.2016
  הודעה תשע"ו-2016
  י"פ תשע"ו מס' 7183מיום 11.1.2016 עמ' 2621
  [הסכומים נותרו ללא שינוי]
   
  מיום 1.1.2017
  הודעה תשע"ז-2017
  י"פ תשע"ז מס' 7412מיום 1.1.2017 עמ' 1136
  [הסכומים נותרו ללא שינוי]
   
  מיום 1.1.2018
  הודעה תשע"ח-2017
  י"פ תשע"ח מס' 7657מיום 28.12.2017 עמ' 3742
  [הסכומים נותרו ללא שינוי]
   
  מיום 1.1.2019
  הודעה תשע"ט-2019
  י"פ תשע"ט מס' 8075מיום 10.1.2019 עמ' 6165
  [הסכומים נותרו ללא שינוי]
   

  עדכון סכומים

  3.       (א)  הסכומים הנקובים בתקנות אלה יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים.           (ב)  המנהל הכללי של משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים יפרסם את הסכומים המעודכנים בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד במסגרת הודעת עדכון הסכומים שלפי סעיף 13 לחוק.
             (ג)   בתקנה זו –
             "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
             "המדד הבסיסי" – המדד שפורסם בחודש מאי 2013;
             "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר שלפני יום העדכון.
   

  תחילה

  4.       תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

  הוראת שעה

  5.       בתקופה של שנה מיום התחילה יקראו את פסקה (2) להגדרה "טיסה פנים-ארצית שבוטלה" כך שבמקום "שלוש שעות" נאמר "ארבע שעות". 
   
  ט"ו בתמוז התשע"ג (9 ביוני 2013)                                       ישראל כ"ץ
                                                                                                     שר התחבורה התשתיות הלאומיות
                                                                                                                  והבטיחות בדרכים
   
   
   
  הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן
     *פורסמו ק"ת תשע"ג מס' 7267 מיום 7.7.2013 עמ' 1479.
  תוקנו י"פ תשע"ד מס' 6731 מיום 9.1.2014 עמ' 2889 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.
  י"פ תשע"ה מס' 6957 מיום 31.12.2014 עמ' 2437 – הודעה תשע"ה-2014; תחילתה ביום 1.1.2015.
  י"פ תשע"ו מס' 7183 מיום 11.1.2016 עמ' 2621 – הודעה תשע"ו-2016; הסכומים לא השתנו.
  י"פ תשע"ז מס' 7412 מיום 1.1.2017 עמ' 1136 – הודעה תשע"ז-2017; הסכומים לא השתנו.
  י"פ תשע"ח מס' 7657 מיום 28.12.2017 עמ' 3742 – הודעה תשע"ח-2017; הסכומים לא השתנו.
  י"פ תשע"ט מס' 8075 מיום 10.1.2019 עמ' 6165 – הודעה תשע"ט-2019; הסכומים לא השתנו.