• דוח פומבי לשנת 2022

  חוק שכר שווה לעובדת ולעובד לשנת 2022

  • שם המעסיק: ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (להלן: "החברה")
  • תאריך הדו"ח 1.6.2023
  • ענפי פעילות: תעופה ותיירות
  • אופן פילוח העובדים: בוצע פילוח ל-4 קבוצות לפי סוגי משרות ודרג ניהולי.

  בהתאם להוראות חוק שכר שווה לעובדת ולעובד התשנ"ו-1996 (להלן: "החוק") מפרסמת החברה באתר האינטרנט שלה דוח פומבי המתייחס לנתוני שנת 2022.

  במסגרת הדוח חילקנו את עובדי החברה באופן המתבסס בעיקרו על מאפייני העיסוק של העובדים/ות, המשקפים את תחום העיסוק ואת הרמה הניהולית של העובד/ת נכון ל-31.12.2022.

  דוח זה מהווה נדבך חשוב במאמציה של החברה לקידום העסקה שוויונית, מאפשרת ומגוונת.