• תקנון חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ

  לנהלי שינוי וביטול הזמנות , מלחמת חרבות ברזל, לחצו כאן 
  לנהלי מבצע ביטול ללא עלות לחצו כאן

  למדיניות כבודה בטיסות ישראייר פנים ארציות ובינלאומיות בקוד 6H לחצו כאן 

  כללי 

  התנאים הבאים יחולו, לפי העניין, על כל הזמנת שירותי התיירות המאורגנים ומשווקים ע"י חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ ח.פ 511483133 (להלן: "ישראייר"), בכל דרך שהיא, והם יחייבו את הנוסעים, בין אם השירותים הוזמנו ישירות מישראייר (דרך אתר האינטרנט או מוקד ההזמנות הטלפוני שלה) ובין אם דרך גורם שלישי כלשהו (דרך סוכנות נסיעות). התקנון המחייב לגבי כל הזמנה הוא התקנון המופיע באתר "ישראייר נט" (להלן: "האתר") בעת ביצוע ההזמנה. אנא קרא/י בקפידה את התנאים המובאים בתקנון זה, אשר קובעים את הזכויות והחובות של הנוסע בקשר עם הזמנתו מישראייר, וכן את החובות והזכויות של מי שעשה שימוש באתר האינטרנט "ישראייר נט" (להלן יחד – "המשתמש" ו/או "הגולש" ו/או "לקוח" ו/או "צרכן" ו/או "נוסע"). אם אינך מסכים לאחד מהתנאים בתקנון זה, אנא הימנע מהמשך הזמנת שירותי התיירות של ישראייר או לחילופין פנה אלינו לקבלת הסבר. תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר בו הוא מטעמי נוחות בלבד.


  תנאי השימוש באתר האינטרנט של ישראייר

  אתר "ישראייר נט", מופעל ע"י ישראייר. באתר מוצע מגוון רחב של טיסות, חבילות נופש, טיולים מאורגנים, השכרת רכב ועוד שירותים בתחום התיירות (להלן: "השירותים"). השירותים המוצעים באתר על ידי ישראייר, יכול שיינתנו על ידי ישראייר בעצמה ו/או על ידי ספקי שירותי תיירות אחרים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ישראייר. 
   

  גלישה באתר ו/או רכישת איזה מהשירותים המוצעים בו, מהווה הסכמה לנהוג לפי התנאים המפורטים בתקנון זה לעיל ולהלן. באמצעות סימון אישור בשולי התקנון (על ידי הקלדה על: "אני מסכים לאמור בתקנון") הגולש מביע הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת, לכל תנאי ההתקשרות כאמור בתקנון זה, ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד ישראייר ו/או מי מטעמה, לרבות, מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מעובדיה, אלא על פי המפורט בתקנון זה. ישראייר שומרת על הזכות לשנות בכל עת, את האמור בתקנון זה וכל שינוי כאמור יהיה תקף ממועד פרסום השינוי באתר "ישראייר נט". 

  כל המידע המובא באתר זה נשאב מתוך פרסומי החברות ובתי המלון השונים. ישראייר משקיעה מאמצים לבדוק את דיוקם של הפרסומים הנ"ל, ככל שהדבר ביכולתה הסבירה, ואולם (בכפוף להוראות הדין) אין ישראייר אחראית לדיוקם המלא של הפרסומים כאמור. מובהר בזאת, כי הקריטריונים לדירוג שירותי התיירות, אמינותם וטיבם אינם אחידים ולא תמיד תואמים את אמות המידה המוכרות לנוסע. ישראייר אינה אחראית לכל מידע שהוא, למעט זה שנמסר לנוסע ואושר על-ידה במפורש מראש ובכתב. ישראייר מבהירה, כי סוכנויות ו/או משרדי נסיעות אינם רשאים לשנות את התנאים והמידע המובאים באתר זה ו/או בתנאים שלהלן ו/או להבטיח בשם ישראייר, אי אילו הבטחות, בין אם בנוסף, ובין אם בניגוד לאמור באתר זה ו/או בתנאים שלהלן.

  כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות (לא כולל כרטיס מסוג דיירקט), רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישורה של חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה מתחייב הצרכן. אין להשתמש באתר זה לכל שימוש, מלבד ביצוע הזמנה ורכישה של השירותים המוצעים בו ו/או קבלת מידע לגביהם.

  ישראייר ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך ששרת האתר נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים היכולים לפגוע במחשב ו/או בציוד אחר בשל כניסה לאתר. כמו כן, אין ישראייר אחראית לנזק שייגרם מכישלון ו/או עיכוב בעת ניסיון להיכנס לאתר. ישראייר לא תישא באחריות לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע ו/או תתקיים באתר על ידי משתמש ו/או גורם אחר. המשתמש ישפה ו/או יפצה את ישראייר ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים ו/או הוצאות משפטיות כלשהם אשר יחולו על ישראייר כתוצאה משימושו באתר. 


  בעלות ושמירה על זכויות 

  אתר "ישראייר נט", הסימנים המסחריים הכלולים בו וכל מודל אחר הקשור בו הנם קניינה הפרטי הבלעדי של ישראייר או במידה ומפורסמים בו גופים מסחריים אחרים, של אותם גופים. המשתמש באתר זה אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים ו/או כל דבר אחר שבאתר וכן אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה ו/או עקיפה, במידע ו/או בכל דבר אחר הקיים באתר, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י ישראייר. שימוש לא חוקי באתר ו/או במידע המופיע בו, מהווה הפרה של זכויות יוצרים ו/או של זכויות נוספות העומדות לישראייר בהקשר זה. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאתר "ישראייר נט" וכל המידע המצוי בו, צורתו ועיצובו, הינם קניינה הבלעדי של ישראייר או במידה שפורסמו מפרסמים אחרים, קניינם של מפרסמים אלו.


  קישורים לאתרים אחרים 

  אתר "ישראייר נט" מכיל קישורים לאתרי מסחר אלקטרוניים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי ישראייר ו/או מי מטעמה, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"). לישראייר אין כל שליטה באתרים האחרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם הכלולים בהם. ישראייר אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים ואין בהכללת הקישורים בישראייר משום אישור כלשהו לחומר המופיע בהם ולמהימנותו ו/או כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם. כל פעולה שיבצע המשתמש באתרים האחרים, תבוצע ישירות בין המשתמש לבין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של ישראייר ו/או מי מטעמה וישראייר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתתבצע באתרים האחרים. בעשות המשתמש שימוש באתר "ישראייר נט" הינו מסכים שלא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי ישראייר ו/או כל מי מטעמה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שיבצע באתרים אחרים אליהם פנה המשתמש באמצעות הקישורים באתר "ישראייר נט". היה וישראייר ו/או מי מטעמה ניסו, מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר "ישראייר נט" שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על ישראייר ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתקנון זה בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על ישראייר ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.


  נוהל הזמנה באתר 

  במסך "ההזמנה" מלא את פרטי ההזמנה שנבחרה על ידך, את פרטי כרטיס האשראי שלך ואת הפרטים הנוספים הנדרשים בטופס ביצוע ההזמנה. כל טעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת יעד הטיסה, מס' הכרטיסים ו/או כמות השירותים המוזמנים ו/או טעות בהקשת גילאי ושמות הנוסעים, תהיה באחריות המשתמש בלבד. ישראייר ו/או ספקי השירותים האחרים, לא יישאו בכל אחריות כלשהי במישרין ו/או בעקיפין, במידה והזמנת המשתתף לא תיקלט במערכת מכל סיבה שהיא ו/או לכל תקלה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר. הקשת פרטי רכישה כוזבים לרבות פרטי כרטיס אשראי שאינו בתוקף או שאין למשתמש באתר זכות להשתמש בו, מהווים עבירה פלילית. נגד משתמשים המוסרים פרטים כוזבים ינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לישראייר ו/או למי מספקי השירותים האחרים ו/או למי מטעם אלו, שעקב ו/או בקשר למסירת הפרטים הכוזבים. כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי ישראייר, תיחשב ההזמנה מבחינת ישראייר ו/או ספקי השירותים האחרים כבקשה בלתי חוזרת של המשתמש לרכישת השירותים המוזמנים. ישראייר אינה מתחייבת כי הזמנתו של המשתמש תיענה על ידה ו/או על ידי ספקי השירותים האחרים ו/או כי תינתן לה עדיפות כלשהי על פני הזמנות אחרות לרבות מאוחרות יותר. אישור ההזמנה שאינה באישור מיידי יעשה על ידי שליחת מסרון או מייל או פקס או מוקדן השירות טלפונית, על פי הפרטים שמסר המשתמש. לתשומת לב המשתמש, ההזמנה נחשבת כבלתי חוזרת עם שליחתה ולכן תהיה כפופה לדמי הביטול/שינוי כמפורט להלן בתקנון זה, גם אם ביטל המשתמש את הזמנתו בטרם אושרה על ידי ישראייר.


  מחיר וביצוע התשלום באתר 

  המחירים המפורסמים באתר "ישראייר נט" הינם מחירים משתנים, בהתאם למדיניות המחירים של ישראייר. מחירים הנקובים במטבע חוץ יגבו על פי השער העברות והמחאות גבוה של אותו מטבע ביום התשלום. החיוב בגין התשלום יעשה רק לאחר אישור ההזמנה על ידי ישראייר. לאחר ביצוע ההזמנה, נמצאת ההזמנה בתהליך בקשה עד לאישור סופי מול ספקי השירותים השונים. הזמנות שבעת ביצוען אינן באישור מיידי, האישור הסופי להזמנה יינתן על ידי שליחת מסרון או מייל או פקס או מוקדן השירות טלפונית, על פי הפרטים שמסר המשתמש. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר "ישראייר נט" לבין המחירים הקיימים במועד ביצוע ההזמנה, יהיה המחיר שיומצא למזמין על ידי ישראייר המחיר הקובע. במקרה של טעות במחיר שלא נגרמה כתוצאה מאשמת החברה או שנגרמה עקב טעות אנוש , ישראייר רשאית לעדכן את המחיר בהזמנה ולאפשר ביטול ההזמנה עם המחיר השגוי.
  המחיר להזמנות עם מלונות בחו"ל אינו כולל מס עירוני (אשר משתנה ממדינה למדינה ונע בין 1 ל-4 אירו ללילה לנוסע) ואשר בתי המלון בחו"ל גובים ישירות מהנוסע ולישראייר אין כל קשר בנוגע לכך. 
   

  המחירים המפורסמים באתר ישראייר הינם לביצוע הזמנות באתר בלבד , בעבור העזרות במוקד הטלפוני יגבו  תוספת דמי טיפול  בהתאם למחירון המפורט : 
   

  הזמנות בינלאומיות 

  פתיחת הזמנה 20 $ לנוסע 

  שינוי כרטיס טיסה \ ביטול הזמנה - 50 $ לנוסע

  שירותים נלווים (הושבה וכבודה) \ שינוי בשירותים ואו הוספה - 10 $ לנוסע

  תיקון איות - 10 $ לנוסע

  שינוי שם - 55 $ לנוסע
   

  הזמנות פנים ארציות

  פתיחת הזמנה - 20  לנוסע 

  שינוי כרטיס טיסה \ ביטול הזמנה - 50  לנוסע 

  שירותים נלווים (הושבה וכבודה) \ שינוי בשירותים ואו הוספה - 10  לנוסע 
   

  דמי טיפול והנפקת כרטיס חדש בסך $50 ייגבו בנוסף לדמי השינוי והפרשי תעריף (אם קיימים).

  עבור שירותים נלווים ייגבו דמי הטיפול באופן חד-פעמי עבור כל נוסע, עבור כלל השירותים הנלווים שהזמין. נוסע שהזמין כבודה והושבה ישלם $10 באופן חד-פעמי. 

  דמי טיפול נגבים עבור השירות שניתן ללקוח ואינם ניתנים להחזר בעת ביטול כרטיס/מוצר שהוזמנו.

  לא ייגבו דמי טיפול עבור שירותים נלווים עבור נוסעים ששילמו דמי טיפול עבור פתיחת הזמנה בעת רכישת כרטיסים במוקד השירות הטלפוני

  עבור כלל השירותים דמי הטיפול שיגבו הינם בנוסף לעלות ביצוע הפעולה כמוגדר


  שינוי השירותים והפסקתם 

  ישראייר רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר "ישראייר נט", השימוש בשירותים המוצעים בו לרבות את הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ולבטל את השירותים שנרכשו על ידי המשתמש באתר, ללא התראה מוקדמת, תוך השבה של המחיר המלא ששולם בעדם. ישראייר רשאית לסרב להעניק גישה ו/או להפסיק את הגישה לאתר "ישראייר נט" או לחלקים ממנו לכל משתמש ובכל שלב, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. ישראייר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר "ישראייר נט" לרבות את מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר "ישראייר נט" ובשירותים המוצעים בו, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. התמונות באתר "ישראייר נט" הינן להמחשה בלבד ואין הן מהוות התחייבות כלשהי מצד ישראייר. מידע הקיים באתר "ישראייר נט" לגבי גורמים שלישיים, הינו באחריות אותם גורמים ואין ישראייר אחראית לאי התאמה ו/או להטעיה ו/או טעות הכלולים בו.


  אבטחת מידע ופרטיות

  הפרטים האישיים שמוסר המשתמש בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שייבצע, יישמרו במאגר המידע של ישראייר, בין אם ההזמנה בוצעה דרך האתר ובין אם בכל דרך אחרת. ישראייר לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלישי כלשהו, אלא לגורמים הקשורים בשירותים שהוזמנו על ידי הנוסע, ולצורך השלמת הפעולות אשר ביצוען נתבקשה על ידו. בין השאר, ייתכן שהמידע יועבר לחברות אשראי, חברות בדיקת אשראי, רשויות ציבוריות כגון מכס והגירה, או גוף ממשלתי או ציבורי אחר, לרבות רשויות ציבוריות וגופים ממשלתיים במדינות אירופה וביעדי ישראייר, והכל במידת הצורך או כנדרש על פי כל דין. המשתמש מאשר כי ידוע לו שייתכן וישראייר תידרש להמציא לרשויות שונות בארץ או בחו"ל, פרטים שונים על המשתמש ועל נסיעתו, והוא מאשר לישראייר לעשות כן עפ"י דרישה של רשות מוסמכת. ישראייר מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים וחדירות לאתר באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד ישראייר ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, חדירות ו/או שיבושים כאמור. 


  מחירים

  מחירי שירותי התיירות מבוססים על תעריפי עלות השירותים בארץ ובחו"ל, תעריפי הטיסות, המלונות, השכרות הרכב, שיעורי ההיטלים בארץ, המיסים והאגרות בחו"ל ושערי החליפין של המטבעות השונים לדולר ארה"ב או לאירו או לליש"ט אנגלי, כפי שהיו ידועים לישראייר בעת ביצוע הפרסום באתר זה. כל תוספת עלות הנובעת משינוי באחד המרכיבים הנ"ל, לרבות שינוי בשערי המטבע ותעריפי הטיסות, אשר התווספו טרם ביצוע התשלום בפועל, עבור שירותי התיירות שהוזמנו, יחולו על הנוסע בלבד. 

  במקרה שתחול עלייה על פי דין בשיעור מיסי הנמל, תוספת ביטחון ו/או כל מס או היטל אחרים, החלים על הנוסע מיום ביצוע ההזמנה, יתווסף המס ו/או התוספת ו/או ההיטל למחיר ההזמנה והנוסע יחויב בהפרש שנובע מהעלייה כאמור. במקרה שתחול ירידה, יש להגיש לישראייר בקשה מתאימה לצורך קבלת החזר. 

  ככל שיחול שינוי במחיר הטיסות עקב תוספת שנובעת מעליית מחיר הדלק, אשר נקבעת ונגבית על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן: במקרה של תוספת מחיר בשל עליית מחיר הדלק, שתיכנס לתוקפה לפני שהנוסע שילם לישראייר תשלום כלשהו עבור שירותי התיירות שהוזמנו, תהיה ישראייר רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד שישראיר מסרה לנוסע או לצד שלישי כלשהו במקרים הרלוונטיים, הודעה על השינוי הצפוי, מיד לאחר שנודע לה עליו. במקרה של הפחתה במחיר הדלק לפני שנעשה כרטוס כרטיס הטיסה הרלבנטי, יעודכן מחיר כרטיס הטיסה בהתאם. ההזמנה לא תהיה בתוקף עד למועד העברת מלוא התשלום בפועל.


  אופן התשלום 

  תשלום ההזמנה באתר תבוצע רק באמצעות כרטיס אשראי ישראלי בלבד ולא בינלאומי או מסוג דיירקט. ישראייר לא תקבל תשלום במזומן בעבור עסקה טלפונית/פרונטלית, אם מחיר העסקה עולה על הסכום של 11,000 ש"ח, וכן, לא יתקבל תשלום במזומן מתייר בעבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 55,000 ש"ח, והכל בכפוף לאמור בנוסח התקף והעדכני של חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018.

  אם, מכל סיבה שהיא, חברת האשראי לא אישרה את העסקה, התשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של החברה בלבד.
   
   
  שירות לנוסעים עם מגבלה 

  ישראייר שמה לה למטרה לסייע לכל נוסע בעל צרכים מיוחדים המבקש לטוס עימה. בכדי לסייע לנו שתקבל את השירות לו אתה זקוק בשדה התעופה ו/או בתוך המטוס ו/או במלון ו/או בהעברות וכד' ולהפוך את נסיעתך לבטוחה, נוחה ומהנה, אנו מבקשים לקבל ממך ו/או באמצעות סוכנות הנסיעות שלך כל אינפורמציה מראש על כך עוד לפני סיום ביצוע ההזמנה.

  אספקת כיסא גלגלים (ללא מצבר) ע"י ישראייר הינה ללא כל תוספת תשלום.

  נוסע הנעזר בכיסא גלגלים, רשאי להטיס עמו את כיסאו הפרטי ללא כל תוספת תשלום. כיסא הגלגלים יילקח מהנוסע בפתח המטוס ויועמס לתא המטען ויימסר לו לאחר הנחיתה בפתח המטוס. אנא יידע אותנו מהו גודלו ומשקלו של הכיסא גלגלים וכל מידע מיוחד אחר.

  הטיפול בכיסאות גלגלים חשמליים ובמצברים שלהן הינו ע"פ הנחיות התעופה הבינלאומיות (ICAO) להן ישראייר מחויבת. במידה וכיסא הגלגלים מונע על ידי מצבר, אנא ברר באיזה סוג מצבר מדובר ויידע אותנו בעת ביצוע ההזמנה ולפחות 48 שעות לפני מועד טיסת היציאה. נוסע המתנייד בכיסא גלגלים חשמלי, חייב לוודא כי המצבר הינו מצבר יבש (מצבר רטוב אינו מאושר כלל להטסה) ובטרם מסירתו לאנשי הקרקע יש לנתקו ולבודד את קטביו. במקרים בהם הגישה למצבר מחייבת פירוק נרחב של הכיסא, ניתן שלא לנתק את הקטבים, אך זאת בתנאי שניתן לראות בוודאות שהכיסא מופעל באמצעות סוללה יבשה בלבד.

  לקוח יקר,
   
  לאור העומסים בנתב"ג, המשאבים המוגבלים ומצוקת כ"א, זמן ההמתנה לקבלת שירותי נגישות צפוי להתארך לכ- 45 דקות לפחות.  זכאות להנחה

  משתמש שיירשם כלקוח הזכאי להנחה הנובעת מגילו, יהיה מחויב בהצגת תעודה המאשרת את זכאותו להנחה. משתמש שלא תהיה בידיו תעודה מתאימה, יחויב בהפרש באמצעות חיוב הלקוח במעמד ההתייצבות לקבלת השירותים שבגינם נדרשה ההנחה או בכל מועד אחר שיידרש, וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר ו/או בכל אופן אחר. ברכישות באמצעות אתר "ישראייר נט" לא יוקנו הנחות כלשהן, לרבות הנחות עקב השתייכות לקבוצת פרופיל מסוימת ו/או מועדון כלשהו למעט אלה המפורטות במפורש באתר "ישראייר נט", אם מפורטות.


  הנחות לתושבי אילת

  הטבת תושב אילת תתאפשר לאדם המחזיק כרטיס תושב אילת/ערבה בתוקף. נוסע שהינו תושב אילת/ערבה שמלאו לו 12 שנים מחויב בהצגת כרטיס תושב אילת/ערבה בתוקף. במידה והנוסע מתחת לגיל 12, באחריות ההורה להציג את ספח תעודת זהות בו רשום הילד, בצירוף תעודת תושב אילת/ערבה בתוקף של ההורה. חלה חובה על הנוסע להציג כרטיס תושב אילת/ערבה בתוקף, בכל אחת מהטיסות.


  אשרות ודרכונים

  לתשומת לב הנוסע, כל הזמנה של שירותי תיירות מישראייר, מותנית בקיומן של "אשרות ודרכונים" כמפורט בפרק זה להלן, ואין בלתם.

  באחריות הנוסעים (כולל קטינים) להצטייד בדרכון תקין וקריא (ללא קרעים וקשקושים) תקף ל-6 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ ובאופן שיכסה את תקופת השהות בחו"ל ובאשרות כניסה (ויזות) מתאימות לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה. כמו כן, על הנוסעים לציין בפני ישראייר אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי או תעודת מעבר. הנפקת כל המסמכים כאמור, לרבות בדיקת תוקפם ותשלום האגרות בגינם, הינה באחריות הנוסע בלבד. כל הוצאה ו/או נזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות כניסה לא תקינות, ובשל כך נמנעת כניסת הנוסע למדינה כלשהי, יחולו על הנוסע בלבד. כך גם לגבי נזקים מכל סוג שהוא, אשר ייגרמו לנוסע עקב טעות בהקשת פרטי הדרכון, לרבות שמו כפי שמופיע בדרכון ותוקפו ו/או אי מימוש כרטיסי הטיסה שרכש, כתוצאה מעיכוב יציאה מהארץ הקיים על שמו, שאז הנוסע יחויב בדמי ביטול מלאים בהתאם לדין.

  יודגש שוב, כי ישראייר לא תישא באחריות על אי אילו נזקים שעלולים להיגרם לנוסע עקב אי טיפול באשרות מתאימות טרם יציאתו מהארץ או בחו"ל, וכן, לנזקים שעלולים להיגרם עקב אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת, מכל סיבה שהיא, לרבות (אך לא רק), סירוב להנפיק אשרה בשל היות הנוסע אורח של מדינה עוינת ו/או כתוצאה מיציאתו של הנוסע את הארץ עם דרכון מוגבל.

  נוסע שהצהיר כי ברשותו אשרת כניסה מתאימה בהתאם לחוקי מדינת היעד, ובהגיעו לשדה התעופה ו/או למדינת היעד התברר כי אינו מחזיק באשרה המתאימה, הרי שהנזקים שיגרמו לו ו/או לחברת התעופה בעקבות כך, יהיו על אחריותו בלבד. 

  נזקים שיגרמו לחברת התעופה בעקבות זאת, ישולמו על ידי הנוסע מיידית עם דרישתה הראשונית של ישראייר. בנוסף ומבלי לפגוע במחויבותו הנ"ל של הנוסע, תהיה ישראייר רשאית לגבות סכומים אלו באמצעות כרטיס האשראי שהנוסע מסר לצורך ביצוע ההזמנה ו/או בכל אופן אחר. 

  חובה על כל אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. 

  תשומת לב הנוסע מופנית לעובדה, כי במדינות שונות (כדוגמת ארה"ב, תאילנד ועוד) תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת. על הנוסע לשים לב לתקופת השהייה המותרת שניתנה לו במעבר הגבול של אותה מדינה. הדבר נקבע על-ידי רשויות ההגירה רק בעת הכניסה למדינה. 

  השירות של ישראייר ניתן לבעלי דרכון רשמי רגיל בלבד. חובה על כל מחזיק תעודה מסוג אחר, כגון תעודת מעבר (LAISSEZ PASSER) ו/או כל מסמך אחר, לדווח על כך מראש לישראייר, בטרם ביצוע הזמנה. 
  בעלי תעודות מעבר (תושבים שאינם אזרחי ישראל) הנוחתים בשארם, אינם מורשים בכניסה לסיני ועם הגעתם הם מגורשים חזרה. לכן בשלב זה אין באפשרות ישראייר לאפשר הטסה של בעלי תעודות מעבר.
  בעת הזמנת כרטיס הטיסה לשארם אין באפשרות חברת התעופה לדעת אם הזמנה היא עבור בעלי תעודות מעבר ובאחריות הלקוח לוודא זאת. במידה ויוזמן כרטיס טיסה לשארם לבעל תעודת מעבר החברה תהיה רשאית למנוע עלייתו לטיסה וההזמנה תחשב כ NO SHOW ללא כל החזר למעט מסי נמל ששולמו. אם עלה לטיסה יהיה על הנוסע להזמין עבורו על חשבונו ואחריותו המלאה טיסת חזור מיידית לישראל . 

  עדכון בנוגע לכניסת תיירים לאיחוד האמירויות – תיירים ללא תאריך לידה מדויק בדרכון לא יורשו להיכנס למדינות האיחוד

  תשומת לבכם כי בהתאם לעדכון שהתקבל בחברתנו, תיירים הטסים לאיחוד האמירויות ותאריך הלידה שלהם (חודש, יום ושנה) אינו מופיע במדוייק בדרכונם לא יורשו להיכנס למדינות האיחוד. אנו ממליצים לנוסעים שעתידים לטוס לאיחוד האמירויות ולא מופיע להם תאריך לידה מדויק בדרכון, יסדירו את הנושא בטרם הנסיעה ליעד.

  לדוגמה:

  נוסע שתאריך הלידה שלו בדרכון מופיע כך: 00-00-1999 או 1949-XX-XX לא יורשה להיכנס לאיחוד האמירויות.
  תאריך תקין הינו תאריך שמופיעים בו יום, חודש ושנה מדויקים. לדוגמה: 15.10.1947
   

  הטסת קטין (עד גיל 18) ישראלי וזר, היא בכפוף לנוהל מעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול של רשות האוכלוסין וההגירה בישראל, ולקטין ו/או לאפוטרופוסו ו/או למי מטעמו האחריות לפעול על פיו. מבוגר הטס עם ילד קטין (עד גיל 18) שאיננו ילדו שלו, אפילו אם קיימת שייכות משפחתית, חייב להציג בדלפקי הבידוק לטיסה מסמך נוטריוני באנגלית המאשר כי הורה הילד יודע ומאשר את הטסת הילד עם הנוסע המבוגר הנ"ל, אחרת לא יתקבלו לטיסה. 


  קבלת מסמכי נסיעה

  על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מישראייר או מסוכנות הנסיעות שלו, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שוברי בתי מלון, שוברי העברות, שובר השכרת רכב ושייט וכיו"ב), וכן, לוודא כי הפרטים הרשומים במסמכים אלה אכן תואמים את פרטי הנוסע והשירותים שהוזמנו. הנוסע אחראי לפנות באופן מיידי לישראייר או לסוכנות הנסיעות שלו ככל שתימצא אי התאמה כלשהי בין פרטיו או פרטי ההזמנה, לבין המסמכים שהתקבלו אצלו, שאם לא כן, במידה והנוסע לא יפנה לישראייר זמן סביר לפני מועד הנסיעה בעניין אי ההתאמה שמצא, יהיה זה על אחריותו בלבד והוא יישא בכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו כתוצאה מאי ההתאמה כאמור. 


  דמי ביטול/שינוי הזמנה

  במקרה של ביצוע ההזמנה לשירותי תיירות של ישראייר המאורגנים/המשווקים והנמכרים באתר "ישראייר נט" או במוקד ההזמנות הטלפוני של ישראייר או אצל סוכנות הנסיעות  יחויב נוסע שיבקש לבטל את הזמנתו או לשנות את מועדי השירותים שהוזמנו, בדמי ביטול/שינוי,  לפי העניין, והכל בהתאם למועדים והשיעורים שייקבעו על ידי ישראייר בתנאי ההזמנה הספציפיים, וככל שלא נקבעו, אז החיוב יהיה כמפורט להלן:


  א. ביטול הזמנה עבור חבילות נופש/טוס וסע/ספא וכרטיסי טיסה לחו"ל להזמנות שבוצעו מ-1.3.23. דמי הביטול חלים על כלל השירותים בהזמנה, לרבות מוצרים נלווים (כגון כבודה והושבה, אך לא רק).


  1.עד 21 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך - דמי ביטול בסך 35% ממחיר ההזמנה לנוסע.

  2. מ-21 עד 14 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך - דמי ביטול בסך 50% ממחיר  ההזמנה לנוסע.

  3. מ-14 עד 7 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך - דמי ביטול בסך 75% ממחיר ההזמנה לנוסע.

  4. מ- 7 ימי עסקים עד 24 שעות לפני מועד הטיסה הלוך- דמי ביטול בסך 90% ממחיר ההזמנה לנוסע.

  5. מ-24 שעות לפני מועד הטיסה הלוך- דמי ביטול בסך 100% ממחיר ההזמנה לנוסע, למעט החזר מסי נמל.  

  הודעת ביטול תבוצע באזור האישי באתר ישראייר -https://myisrair.israir.co.il/Account   ו/או בלינק הבא
  https://lp.vp4.me/g7ny

   
  ב. דמי שינוי הזמנה עבור טיסות לחו"ל- להזמנות שבוצעו מ-1.3.23.

  1.עד 21 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך - דמי שינוי בסך 100 $ ממחיר ההזמנה לנוסע בתוספת הפרשים במחיר הטיסה.

  2. מ-21 עד 4 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך - דמי שינוי בסך 150 $ ממחיר ההזמנה לנוסע בתוספת הפרשים במחיר הטיסה.

  3. מ-4 עד 2 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך - דמי שינוי בסך 250 $ ממחיר ההזמנה לנוסע בתוספת הפרשים במחיר הטיסה.

  4. מ- 2 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך- לא ניתן לבצע שינוי.  


  ג. שינוי שם בהזמנה לחו"ל

  1. עד 24 שעות לפני מועד הטיסה הלוך, כל נוסע יחויב בתשלום של 55 $ לנוסע.

  2. פחות מ-24 שעות לפני מועד הטיסה הלוך, יחשב כביטול הזמנה קיימת וביצוע הזמנה חדשה.

  3. יובהר כי שינוי שם מותנה באישור סופי של כל ספקי השירותים שהוזמנו.

   4. ניתן לבצע תיקון איות שמות באזור האישי. בתיקון עד 2 תווים העלות הינה  15 $.  מעל 2 תווים יחושב כשינוי שם מלא .

  5.   ניתן לבצע עדכון פרטי דרכון ( מספר דרכון ואו תוקף )  לאחר ביצוע ההזמנה בתשלום של 10$ עבור כל נוסע שעבורו מבוקש השינוי.  

   

  ד. דמי ביטול/שינוי הזמנה עבור חבילות ספורט/הופעות/משחקים בחו"ל והזמנות בתקופות של קיום ירידים ותערוכות ואירועים בינלאומיים בחו"ל

  1. ממועד אישור ההזמנה – 100% דמי ביטול/שינוי לנוסע (מלבד מיסי נמל שיוחזרו).

  2. שינוי שם בהזמנה פחות מ-21 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך, יהיה בתשלום של 200$ לנוסע.

  3. יובהר כי שינוי שם מותנה באישור סופי של כל ספקי השירותים שהוזמנו.


  ה. דמי ביטול/שינוי מלונות וחבילות נופש בישראל

  1. עד 14 ימי עסקים לפני מועד האירוח יחויב הרוכש ב- 100 ש"ח לחדר או בהתאם למדיניות המלון הרלוונטי. 

  2. 14 ימי עסקים ועד 7 ימי עסקים לפני מועד האירוח יחויב הרוכש ב- 25% מערך ההזמנה הכולל או בהתאם למדיניות המלון הרלוונטי. 

  3. פחות מ-7 ימי עסקים לפני מועד האירוח יחויב הרוכש ב- 50% מערך ההזמנה הכולל או בהתאם למדיניות המלון הרלוונטי. 

  4. אי הגעה למלון במועד המצוין על גבי ההזמנה, יחויב הרוכש ב- 75% מערך ההזמנה הכוללת או בהתאם למדיניות המלון הרלוונטי. 

  5. בנוסף לדמי הביטול/שינוי הנ"ל יגבו דמי טיפול בסך 100 ש"ח לחדר.
   

  ו. דמי ביטול/שינוי ואי התייצבות לטיסת ישראייר פנים ארצית 

  נוסע שהזמין כרטיס טיסה במחיר מוזל/חייל, היינו, במחיר שאינו מחיר המחירון המלא והרשמי של ישראייר כפי שפורט בסעיף ד' לעיל, יהיה חייב בדמי ביטול לפי הפירוט הבא:

  1. מרגע ביצוע ההזמנה ועד חמש שעות לפני מועד הטיסה יחויב בדמי ביטול בסך 60 ש"ח לנוסע לכיוון.

  2. נוסע שלא התייצב לטיסה ולא הודיע על כך עד חמש שעות לפני מועד הטיסה יחויב בתשלום מלא.

  3. כל שינוי בהזמנה (כולל שינוי שם) יהיה כרוך בתשלום של 30 ש"ח דמי שינוי ובמידה ובמועד השינוי המחיר המוצג במערכת יהיה גבוה מהמחיר בו נקנה הכרטיס יתווסף ההפרש בין סכום הכרטיס שנקנה לזה הקיים במערכת. לא יינתן החזר במידה וסכום הכרטיס במערכת יהיה נמוך יותר מזה שנקנה. 

  4. נוסע שלא התייצב לטיסה או איחר לטיסה, יוכל לממש את הכרטיס המוזל בתמורה לתשלום ההפרש בין מחיר הכרטיס ששולם למחיר הקיים במערכת וזאת על בסיס מקום פנוי ובאותו היום בלבד. לא יינתן החזר במידה וסכום הכרטיס במערכת יהיה נמוך יותר מזה שנקנה. 

  5. הודעות על שינויים או ביטולים בטיסה יתקבלו בישראייר עד חמש שעות לפני מועד הטיסה בלבד או בשעות פעילות משרדי ישראייר בלבד.


  ז. דמי ביטול/שינוי ואי התייצבות לטיסת ישראייר פנים ארצית (שנרכשה במחיר מבצע מיוחד) 

  נוסע שהזמין כרטיס טיסה במחיר מבצע מיוחד, כדוגמת כרטיסים שנרכשו באתרי קופונים (כגון גרופון, באליגם, ביג דיל, עזריאלי וכד') ו/או במבצע 1+1.

  1. לא ניתן לבצע כל שינוי בכרטיס שנרכש במחיר מבצע מיוחד וביטולו כרוך בדמי ביטול מלאים.

  2. נוסע שלא התייצב לטיסה או איחר לטיסה, יחויב בתשלום מלא עבורו ולא יהיה רשאי לממשו, אלא ייאלץ לרכוש כרטיס טיסה חדש.

  * יובהר כי ככל שביטול ההזמנה נעשה בהתאם לתנאי חוק הגנת הצרכן, יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן המפורטים בהמשך בפרק ביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם לחוק הגנת הצרכן. 

  * התנאי ביטול/שינוי המצוינים לעיל בסעיפים א' עד ו' מתייחסים אך ורק להזמנות לשירותי תיירות של ישראייר המאורגנים/המשווקים והנמכרים באתר "ישראייר נט" או במוקד ההזמנות הטלפוני של ישראייר או אצל סוכני נסיעות ולא להזמנות שבוצעו באתרי קופונים (כגון גרופון, באליגם, ביג דיל, עזריאלי וכד') ו/או במבצע 1+1 ו/או להזמנות אשר נקבעו לגביהם בפרסום נפרד, דמי ביטול/שינוי מיוחדים ו/או שונים מהמצוין בתקנון זה.

  * להזמנות שבוצעו באתרי קופונים (כגון גרופון, באליגם, ביג דיל, עזריאלי וכד') יחולו דמי ביטול מלאים מרגע ביצוע ההזמנה ולא ניתן לבצע בהם כל שינוי. 

  * הודעת הביטול/שינוי תימסר לישראייר באחת הדרכים הקבועות בסעיף 14(ט) לחוק הגנת הצרכן, היינו: בדואר רשום, בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה, באמצעות האתר או בעל פה ובשעות פעילות משרדי ישראייר בלבד (למעט המקרים שבהם הביטול נעשה לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, אז יחולו התנאים כמפורט בתקנון זה להלן).

  * ימי עסקים – ימים ראשון עד חמישי (שאינם ימי וערבי חג בארץ) בין השעות 09:00 ל-17:00 בלבד וימי שישי בין השעות 09:00 ל-13:00 בלבד (שאינם ימי וערבי חג בארץ). יום היציאה ויום מסירת ההודעה אינם נספרים כיום עסקים במניין ימי הביטול/שינוי.

  * נוסע אשר לא יעשה שימוש בשירותי התיירות המוזמנים או יממש רק חלק מהשירותים שנרכשו, מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבות כגון קיומו של צו עיכוב יציאה מהארץ, עיכוב בבידוק הביטחוני וכדו', יחויב בתשלום דמי ביטול בשיעור של 100% ממחיר שירותי התיירות מלבד מיסי נמל שיוחזרו בטיסות בינלאומיות בלבד.

  * במקרים של איחור/אי התייצבות של נוסע לטיסה בינלאומית, יבוצע החזר מיסי נמל בלבד. 

  * בטיסות פנים ארציות אין החזר כספי במקרים של איחור/אי התייצבות נוסע לטיסה.

  * תוקף כרטיסי הטיסה הינם בהתאם למועדים המצוינים על גבי הכרטיס התקף שנמסר לידי הנוסע.

  * במקרה שבו  והוסדרה לנוסע אשרת כניסה, ישראייר תיגבה מהנוסע תשלום עבור הסדרת האשרה, אפילו אם הנוסע ביטל את ההזמנה נשוא האשרה.

  * ישראייר ממליצה ללקוח, לבטח עצמו על חשבונו מרגע ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב, הכולל, בין היתר, ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול וכן על בדיקת תנאי אותם ביטוחים. 

  ח. לתנאי השתתפות בטיולים מאורגנים לחצו כאן

   

  ביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם לחוק הגנת הצרכן 

  "עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.

  "שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.

  בהתאם לסעיף 14ג(ג) ולסעיף 14 ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, בעסקאות מכר מרחוק רשאי המזמין (שאינו לקוח עסקי) לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ההתקשרות בעסקה או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים על העסקה, לפי המאוחר, ובמקרה של תושב ותיק/עולה חדש/אדם בעל מוגבלות, שמתקיימים לגביו כל התנאים המפורטים בסעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, בתוך 4 חודשים מהמועד האמור, ובלבד שמועד ביטול העסקה אינו חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (לעניין זה "ימים שאינם ימי מנוחה" משמעם - ימי עסקים שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג).

  במקרה של ביטול לפי הוראות אלה, יוחזר לנוסע/סוכנות הנסיעות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול אצל ישראייר, אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו או על ידי סוכנות הנסיעות, זולת, דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה לכל נוסע או 100 ש"ח לנוסע, לפי הנמוך מביניהם (להלן – "דמי ביטול מופחתים") ותבטל את חיוביו הנוספים של הנוסע בשל העסקה (ככל שקיימים). אם העסקה נעשתה בכרטיס אשראי, אז יחויב הנוסע גם בתשלום שנגבה מישראייר בעד סליקת כרטיס האשראי. אולם, בתקופות הביטול המנויות לעיל (14 יום או 4 חודשים לפי העניין, שלא נופלים בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות), וככל שהביטול נבע מאי התאמה מהותית בין השירות לפרטים המהותיים שנמסרו לגביו בכתב או כתוצאה מהפרת התחייבות מהותית על ידי ישראייר, לא יגבו דמי הביטול המופחתים. זכות הביטול בעסקת מכר רגיל כאמור, לא תחול לגבי שירותים המתבצעים במלואם מחוץ לישראל, לרבות, טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל ואשר סופקה באמצעות חברת תעופה אחרת. כמו גם, לא תחול זכות הביטול על עסקה ששולמה בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.


  דרכי ביטול

  בביטול שנעשה מכוח הוראות חוק הגנת הצרכן, הודעה בדבר ביטול עסקה שעניינה שירותי תיירות, תימסר לישראייר באחת הדרכים הקבועות בסעיף 14(ט) לחוק הגנת הצרכן, היינו: בדואר רשום, בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה, באמצעות האתר או בעל פה ובשעות פעילות משרדי ישראייר בלבד (למעט המקרים שבהם הביטול נעשה לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, אז יחולו התנאים כמפורט בתקנון זה להלן). בהודעת הביטול יפרט הנוסע את שמו המלא, מספר הזהות שלו ומספר ההזמנה, ואם הודעת הביטול נמסרה בעל פה, אז ימסור לנציג גם את פרטי התשלום עבור העסקה שביטולה מתבקש. ככל שמסר הנוסע הודעת ביטול כאמור, יימסר לו אישור על הביטול, הכולל את מספר הודעת ביטול, ובלעדיו לא ייכנס הביטול לתוקף. יוער, כי האמור בפרק זה כפוף לנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בחוקים הרלוונטיים לעסקה והתקנות על פיהם, שיהיו בתוקף במועד ההתקשרות או הביטול.

  בקשה לביטול הזמנה של שירותי תיירות בארץ ובחו"ל ניתן לבצע באמצעים הבאים:

  באזור האישי באתר ישראייר- https://myisrair.israir.co.il/Account

  בטלפון: 03-7955777

  בפקס: 03-7954090

  בדוא"ל:  cxlresmeher@israir.co.il 


  בדואר רשום: ישראייר תעופה ותיירות בע"מ, רח' יצחק רבין 33 גבעתיים 5348303 


  * החזרים יתבצעו עד 21 ימי עסקים לאמצעי התשלום בעת ביצוע ההזמנה. תשלום בתשלומים יזוכה במספר התשלומים בעת החיוב. 

   

  שירותים שונים


  חבילות ספא

  השירותים הכלולים בחבילה מסופקים על ידי הספק הספציפי (אתר הספא או המלון) ממנו הוזמנה החבילה, ולפי הפרטים שבהזמנה. הספק, והוא בלבד, אחראי על מתן השירותים בפועל, טיבם, רמתם וכיו"ב. יש לבצע את כלל הזמנות הטיפולים, לפחות 20 יום לפני ההגעה לאתר הספא. ישראייר לא תישא באחריות במקרים בהם לא בוצעה הזמנה כאמור וכתוצאה מכך לא קיבל הנוסע טיפולים רפואיים באתר הספא. עוד מובהר לנוסע כי יתכן ובשל מגבלותיו הרפואיות, לא יתאפשר לו לממש השירותים שרכש כולם או חלקם. על הנוסע להיבדק מראש ולוודא כי מצב בריאותו מתאים לקבלת טיפולים. ישראייר לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן למקרה בו לא יכול הנוסע לממש את שירותי הספא, כולם או מקצתם, כתוצאה מאי מילוי תנאי זה או אחר למתן השירותים. אנו ממליצים לנוסע להצטייד בתעודות רפואיות, צילומים ומכתב מהרופא המטפל (בשפה האנגלית). בנוסף, ברוב אתרי הספא, ייבדק הנוסע ע"י רופא מוסמך שיקבע תוכנית אישית המתאימה למצב בריאותו ו/או רצונותיו. בדיקה זו, תיערך למחרת יום הגעת הנוסע לאתר הספא. אנו מבקשים להפנות את תשומת לב הנוסע לכך, כי בדיקות אינן מתקיימות בימי א' וחגים מקומיים. יודגש, כי במקרים בהם על פי חוות דעתו של הרופא באתר הספא, לא יוכל הנוסע לקבל טיפול מסוים או טיפולים בכלל וכתוצאה מכך יחליט הנוסע לבטל את שהותו באתר הספא, יחולו על הנוסע כל ההוצאות הכרוכות בביטול שהותו ובחזרתו לישראל. הטיפולים ניתנים במרכז הספא של המלון או בקרבתו. אין טיפולים בימי ההגעה, העזיבה, ימי שבת, א' וחגים מקומיים. לא יינתנו החזרים בגין טיפולים שלא מומשו, מכל סיבה שהיא, אלא אם הדבר נבע ממעשה או מחדל של ישראייר.


  מניין ימי החבילת נופש/ספא/טוס וסע וטיול מאורגן

  במניין ימי החבילת נופש/ספא/טוס וסע וטיול מאורגן (להלן: "החבילה") נכללים יום היציאה מהארץ ויום החזרה לארץ, וזאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי הטיסות של חברות התעופה השונות. ימי החבילה נמנים החל מיום יציאת הנוסע מהארץ ועד ליום שובו ארצה, גם כאשר היציאה מהארץ הינה בשעות אחה"צ או הערב והחזרה לארץ בשעות הבוקר המוקדמות. בכל מקרה שבו יתווספו ימים למניין ימי החבילה שיצריכו תוספת של לילה במלון, בשל שינוי בלוח זמני הטיסות או שינויים בלתי צפויים אחרים בחבילה, יחויב הנוסע בתשלום נוסף בהתאם לעלות בפועל שתתווסף לישראייר. ייתכנו מקרים בהם יופחתו מספר ימי החבילה בשל שינוי בלוח זמני הטיסות או שינויים בלתי צפויים אחרים בחבילה מסיבות שאינן תלויות בישראייר והנוסע לא יהיה זכאי להשבה כלשהי. 


  נציג הספק המקומי בחו"ל 

  בחלק מאזורי הנופש נמצאים נציגים ישראלים שהם עובדים המועסקים על-ידי ספקים מקומיים בחו"ל. אין ישראייר אחראית לנציגים אלה, או מי מהם, לרבות, פעולותיהם ו/או מעשיהם ו/או להבטחותיהם.


  העברות   

  העברות הנוסע מנמל התעופה למלון ובחזרה, מתבצעות באמצעות אוטובוס או מיני-ואן או מונית מאספים (להלן – "ההסעה"), ועל כן, יתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/הורדת נוסעים נוספים בבתי מלון שונים ו/או עומסי תנועה ו/או עיכובים במעברי הגבול אשר עליהם אין לישראייר כל שליטה. בחלק מבתי המלון אין באפשרות ההסעה להוריד/לאסוף את הנוסעים מפתח בית המלון, אלא במיקום אחר, המצוי בקרבת בית המלון. ההסעה לא תמתין לנוסעים מאחרים, ונוסע שלא יגיע במועד שנקבע למקום האיסוף, יישא בתוצאות ובהוצאות הכרוכות בכך. יודגש, כי על הנוסע לוודא מראש לאיזו טיסה הוא רשום ומה שעת ההסעה שנקבעה עבורו. בכל מקרה, ישראייר אינה יכולה להיות אחראית לתקינות ו/או תחזוקת ההסעות ואיכות השירות בעניין זה. בנוסף, אין ישראייר מתחייבת כי ההסעה תהיה ממוזגת ו/או כי המיזוג יפעל ו/או יהיה תקין. האוטובוסים, המוניות והמיני-ואנים המקומיים, המשמשים להעברות רגילות, אינם מותאמים לנוסעים הנדרשים לכיסא גלגלים. על כן, וככל שיש צורך בהזמנת רכב המותאם לנוסע הנדרש לכיסא גלגלים, על המזמין להודיע על כך לישראייר כבר בעת ביצוע ההזמנה, ויחוייב בתוספת תשלום שתחול על הנוסע.


  סיורי בחירה 

  סיורי הבחירה נמכרים ומבוצעים על ידי ספקים מקומיים ו/או נציגים מטעמם בעת ביצוע ההעברות ו/או בבתי המלון, לפי הזמנה פרטנית של הנוסע, ואינם כלולים במחיר החבילה הנרכשת, כך שיהיו כרוכים בתשלום נוסף ישירות לנציג הספק המקומי שמארגן סיורים אלו (או לנציגים מטעמו). לישראייר אין כל חלק בסיורי בחירה אלו והיא אינה נושאת באחריות מכל מין וסוג שהוא, בגין סיורי בחירה אלו ו/או לכל הקשור בהם. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוסכם על הנוסע כי כל פעילות ספורטיבית או אחרת שתיעשה על ידו ו/או על ידי אחרים, במישרין ו/או בעקיפין, במהלך שירותי התיירות שנרכשו על ידו, תיעשה על אחריותו האישית בלבד (אף אם השירות מוצע במסגרת השירותים שנרכשו), וכל נזק או פגיעה בעקבות ביצוע הפעילות הנ"ל, לא יהוו הצדקה לביטול ו/או שינוי ההזמנה.


  השכרת רכב 

  נוסע אשר ברצונו לשכור רכב דרך ישראייר, יבצע הזמנה שתועבר לספק חברת ההשכרה בארץ או בחו"ל. תפקידה של ישראייר מתמצה בהוצאת שוברי ההזמנה כהלכה, על מנת לקשר בין השוכר לבין ספק חברת ההשכרה בארץ או בחו"ל. השכרת רכב הינה בהתאם לתנאי חברת ההשכרה ממנה מושכר הרכב על ידי הנוסע וביצוע ההזמנה הינו באחריות חברת ההשכרה בלבד וכפוף לתנאי חברת ההשכרה. באחריות הנוסע לקרוא את התנאים המופיעים על גבי שובר השכרת הרכב. לגבי השכרת רכבים בחו"ל, על הנוסע לבדוק בקפידה אילו שירותים כלולים בחבילה מאחר ויתכנו מצבים בהם יחולו על הנוסע חיובים בגין שירותים נלווים נוספים, שאינם כלולים במחיר ההשכרה ואותם יהיה על הנוסע לשלם ישירות לספק בחו"ל. בטרם ביצוע ההזמנה להשכרת רכב, באחריות הנוסע לעדכן את ישראייר באשר לגילו ובפרט אם גילו נמוך מ-25 שנים, כיוון שברוב המדינות יש תוספת תשלום לנהגים עד גיל 25, בגין ביטוח נהג צעיר. על הנוסע (הרשום בשובר) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל על שמו וברישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון בינ"ל, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. במועד ביצוע ההזמנה, על השוכר להקפיד למסור את שעת הגעתו המשוערת לתחנת ההשכרה. הרכב המוזמן יישמר עבורו עד שעתיים משעת ההגעה המצוינת על גבי שובר ההשכרה. על השוכר לוודא מראש, כי לא חלות הגבלות לגבי מסלול הנסיעה המתוכנן שלו, כגון: כניסה לארצות, מעבר על גבי מעברות וכדומה. שובר ההשכרה תקף אך ורק בתחנת ההשכרה המצוינת על גבי השובר, ורק בתאריך ובשעה הנקובים בו לצורך איסוף הרכב, כפי שנקבע מראש בישראל.

  יום השכרה: הינו בן 24 שעות (או כל חלק מהן) מרגע קבלת הרכב המושכר. על כל איחור בשעת החזרת הרכב, או הארכת השכירות של הרכב מעבר למספר ימי השכירות שהוזמנו ושולמו מראש, יחולו חיובים נוספים בהתאם למחירון המקומי של חברת ההשכרה, בתוספת ביטוחים ותשלומי חובה מקומיים. חלה חובה להחזיר את הרכב המושכר במסגרת שעות העבודה של תחנת ההשכרה על מנת שחוזה ההשכרה ייסגר בנוכחות הנוסע. במקרה של איסוף ו/או החזרת הרכב שלא בשעות העבודה, יחויב הנוסע בתשלום נוסף במקום.

  גיל השוכר: נהוג לקבוע גילאי מינימום ומקסימום. הללו משתנים ממדינה למדינה ויש לבררם בעת ביצוע ההזמנה.

  איסוף הרכב: על השוכר להצטייד ברישיון נהיגה ישראלי ובינלאומי ברי תוקף לשנה ממועד איסוף הרכב, כרטיס אשראי בינ"ל ודרכון על שמו. פרטי כרטיס האשראי ימסרו כביטחון לביצוע יתרת התשלום, להחזרת הרכב במצב תקין ובמועד שנקבע בשובר ההשכרה. לא יתקבל פיקדון במזומן.

  שובר ההשכרה: תקף אך ורק כלפי שוכר הרכב (בעל השובר), לפי הפרטים המופיעים בו (חברת ההשכרה, תחנת ההשכרה, תאריך, שעה, קבוצת רכב וכד') ואשר צוינו על גביו מראש בישראל. כל שינוי בפרטים המופיעים על גבי השובר הינם באחריותו הבלעדית של השוכר. הנפקתו של השובר הינה הוכחה לביצוע ההזמנה בלבד ואינה מהווה חלק מחוזה השכירות אשר נחתם בין חברת ההשכרה לבין שוכר הרכב. תנאי החוזה אשר נחתמו בחו"ל מול חברת ההשכרה הם המחייבים. ימי השכירות המופיעים על גבי השובר אינם ניתנים לפיצול להשכרות נפרדות. אובדן השובר הינו באחריות השוכר בלבד. יש לשים לב לתשלומים שאינם כלולים במחיר ההשכרה ואותם יש לשלמם בחו"ל (כגון דלק, מיסים מקומיים, ביטוחים, נהגים נוספים, מושב בטיחות לתינוק וכד'). 

  סוג רכב: חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. כל קבוצה מכילה מספר סוגים של כלי רכב הניתנים לשינוי מעת לעת ע"י חברת ההשכרה. 

  כיסוי ביטוחי CDW: הנו ביטוח לכיסוי נזקים שנגרמו (ככל שנגרמו) לרכב השכור, תוך שהשוכר יישא בתשלום  השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק.

  כיסוי ביטוחי TP: הנו ביטוח לכיסוי נזק שנגרם כתוצאה מגניבת הרכב השכור, תוך שהשוכר יישא בתשלום השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק כאמור. אנו מפנים את תשומת לב הנוסע לכך, שהכיסויים הביטוחיים לעיל, אינם מכסים נזק שייגרם למרכב התחתון של הרכב ולצמיגים. במקרה של תאונה או גניבה או קרות אירוע אחר הקשור ברכב השכור, על שוכר הרכב לפעול בהתאם להוראות חברת ההשכרה ממנה שכר את הרכב.

  שינויים וביטולים: בגין כל שינוי שיבוצע בהזמנה של השכרת רכב, יונפק שובר חדש. לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של השובר. נהגים נוספים (מעבר לשוכר) יירשמו בתשלום נוסף על פי תנאי חברת ההשכרה לאחר הצגת דרכון ורישיון ישראלי ובינלאומי על שמם בלבד, ובתנאי שלא יחולו עליהם מגבלות גיל, וותק ורישיון. כל התחייבות ו/או הבטחה בעל פה להחזר כספי אשר ניתנה על ידי גורם זה או אחר בחו"ל, איננה מחייבת את ישראייר.

  שירותי חניה:  ישראייר אינה אחראית לשום נזק ו/או אובדן שיגרמו לרכב ו/או לרכוש הנמצא בו וכן לא תישא בתשלום ו/או הוצאה הנובעת או קשורה למתן שירותי חניה על-ידי ספקי השירותים ו/או לנסיעה בכבישי אגרה.

  חילוקי דעות: ישראייר לא תשמש ככתובת לתביעות משפטיות כנגד חברת ההשכרה. מקום השיפוט בין השוכר לחברת ההשכרה יהיה כפי שיקבע בחוזה שבין השוכר לבין חברת ההשכרה בחו"ל כאמור, וככל שלא יירשם, יהיה מקום השיפוט בארץ היעד בלבד. קבלת השובר ומימושו על ידי השוכר מהווים את הסכמתו לתנאים המצוינים בפרק זה לעיל ובתקנון זה בכלל. מקום השיפוט בכל תלונה כנגד ישראייר יהיה כאמור בפרק "דין ושיפוט" שבתקנון זה להלן. 


  בתי מלון

  במרבית בתי המלון בארץ ובחו"ל גילו של לפחות אחד מהנוסעים בהזמנה חייב להיות מעל גיל 21, אחרת לא יתקבלו הנוסעים במלון והעלויות הכרוכות בכך יחולו על הנוסעים בלבד. בנוסף לכך שמורה הזכות לישראייר שלא להחזיר לנוסעים את מחיר המלון והאחריות לנזקים שיגרמו לישראייר תחול על הנוסעים בלבד. פרטי המלון המבוקש הינם בגדר בקשה בלבד וישראייר אינה מחויבת בכך, כל עוד לא נתקבל אישורו הסופי של ספק המלון. במידה ולא יתקבל אישור מהמלון המבוקש, יוצעו לנוסע אלטרנטיבות שונות בהתאם למה שיוצע על ידי ספק המלון. עם קבלת האישור למלון, תימסר לנוסע הודעה על כך. במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00, יש להודיע על כך לישראייר מראש, בעת ביצוע ההזמנה, או לחילופין, הנוסע יכול להודיע מראש בעצמו למלון שפרטיו רשומים על גבי השובר שקיבל מישראייר, אך אם לא תימסר ההודעה מראש, ישראייר לא תישא באחריות כלשהי במקרה שלא יישמר חדר עבור הנוסע. במידה וסדרי נסיעתו של הנוסע השתבשו באופן שיגרום להגעה מאוחרת, הוא יהיה אחראי להודיע על כך ישירות למלון, תוך שמירת שם העובד/ת בקבלה, לו/ה נמסרה ההודעה לגבי ההגעה המאוחרת. יובהר, כי דירוג בתי המלון נקבע על ידי רשויות התיירות המקומיות ו/או ספקים מקומיים (כפי שלדוגמה קיים באנגליה), והכל על-פי הקריטריונים המקובלים באותו מקום. ישראייר תעשה כל שביכולתה לאכסן את הנוסע בבית המלון שהוזמן על ידו במקור, ואולם יתכנו שינויים בשל רישום יתר שמבוצע לעיתים על ידי בתי המלון ו/או ספקי המלון ו/או בשל סיבות אחרות שאינן תלויות בישראייר. מודגש בזאת, כי זהות בית המלון, להבדיל מרמתו המובטחת, איננה חלק מההתחייבויות של ישראייר, כאשר יתכנו שינויים של "הרגע האחרון" גם לאחר שהנוסע התחיל במסע, וזאת מסיבות שאין לישראייר שליטה עליהן. במקרה שבו לא תהיה אפשרות לספק את המלון שהוזמן כאמור, ישראייר ו/או בית המלון הרלוונטי ו/או ספק המלון שומרים לעצמם את הזכות להסדיר מלון חלופי עבור הנוסע, באותו אזור או באזור אחר, ובתנאי שבית המלון יהיה ברמה דומה לזה שהוזמן במקור. במקרה של העברה למלון בדרגה נמוכה יותר יזוכה הנוסע בהפרש המחיר, במידה וקיים לפי התמחור של ישראייר, ובתנאי שספק המלון ו/או בית המלון המקורי ישיבו לישראייר את העלות המלאה עבור הלינה במלון המקורי. בהוצאות ההעברה למלון החלופי יישאו המלון ו/או הספק בחו"ל ו/או הנוסע בלבד, בהתאם לנסיבות המקרה. לצורך קבלת החדר בבית המלון, יידרש הנוסע להפקיד פרטי כרטיס אשראי בינלאומי כעירבון. שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה על-פי מדיניות כל מלון ומלון, ולרוב הכניסה הינה החל מהשעה 15:00 ופינוי עד השעה 10:00 בבוקר, וזאת על מנת לאפשר לעובדי המלון לארגן את החדרים עבור האורחים הבאים – והכל, בלי קשר למועדי הטיסות ולכן יתכנו מקרים שבהם הנוסע יאלץ להמתין עד לקבלת החדר/ים  או לאחר פינוי החדרים, בהתאם לשעות הנ"ל. האכסון בבתי המלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות נפרדות, כפי שיקבע על ידי בית המלון הרלוונטי. אין באפשרות ישראייר להתחייב לסוג המיטה מראש, אף אם הנוסע ביקש מראש סוג מסוים. יתכן כי חדר ליחיד יהיה קטן יותר מחדר זוגי. נוסע המעוניין בחדר ליחיד חייב להזמינו מראש בארץ תמורת תשלום נוסף. ישראייר אינה מתחייבת לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. במקרה של הזמנת חדר ל-3 אורחים, תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה או מיטות נוספות (לעיתים מיטה מתקפלת או ספה נפתחת) לחדר זוגי, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של בית המלון. יובהר, כי לישראייר אין כל אפשרות להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. בארה"ב וקנדה הנוהג הוא שבתי מלון מספקים חדר עם 2 מיטות בלבד, לרוב 2 מיטות זוגיות. משפחה בת 3-4 נפשות המבקשת חדר אחד, תתאכסן בחדר עם שתי מיטות כמוסבר לעיל, לפחות אחת מהן תהיה זוגית ולא תוכנס מיטה נוספת לחדר. אם יתגלה כי בעת ביצוע ההזמנה נוסע מסר מידע שגוי על גילו של ילד בחדר הורים על מנת לקבל מחיר מוזל יותר, הוא יחויב מיידית על ידי בית המלון או ספק המלון או על ידי ישראייר, בתשלום מחיר מלא עבור הילד, על פי מחירון המלון, גם אם הדבר התגלה לאחר שובו של הנוסע ארצה, וללא אפשרות לקבל החזר. בבתי מלון אין זהות מושלמת בין החדרים, לרבות מבחינת רמתם ו/או גודלם ו/או תכולתם. יתכנו מקרים שבהם יקבלו נוסעים חדרים "פחות טובים" מחדרים שקיבלו נוסעים אחרים, ובכל מקרה, שיבוץ הנוסעים בחדרים נעשה על ידי הנהלת המלון ובאחריותה ואין הדבר בשליטת ישראייר. לא ניתן להבטיח קומה, נוף מסוים, אגף, מיקום בקומה, סוג חדר מסוים, חדר עם מקלחת או אמבטיה או קבלת חדרים עם דלת מקשרת. במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס, המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, ואין ישראייר יכולה להבטיח שהנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. בארצות רבות, בתי המלון או חלקם, אינם בהכרח ממוזגים. בבתי מלון ממוזגים, ישראייר אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת ו/או כי לא יהיו תקלות במערכת מיזוג האוויר. בבתי מלון ממוזגים תיתכן הפסקת פעילות המזגן בחודשים מסוימים ו/או בשעות מסוימות וזאת על-פי נוהגי המלון ו/או בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה (כפי שקיים לדוגמא בטורקיה או ביוון). השיבוץ בחדרים, תחזוקת, תקינות ו/או הפעלת מערכות, שירותים ומתקנים במלון לרבות מעלית, מזגנים וכיו"ב, כמו גם, זמינות ו/או איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים במלון, וכן, קיומם של שיפוצים מכל סוג שהוא, המתבצעים במלון ו/או בחדרים ו/או בסביבתם, רעש במלון ו/או בסביבתו הנגרם מרחוב סואן, תחנת רכבת ושדות תעופה ו/או עקב עבודות ברחוב או בסביבה וכל מטרד אחר במלון – כל אלה אינם בשליטת ו/או בהשפעת ישראייר ולפיכך אינם באחריותה, כי אם באחריות המלון בלבד. חלק מהשירותים המוצעים על-ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה, ובכל אופן, הנהלת בית המלון המוזמן רשאית לסגור מתקנים ו/או להפסיק מתן שירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין לישראייר כל אחריות למצבים אלה. יודגש, כי לא חלה על הנהלת המלון חובת דיווח על עצם קבלתה של החלטה כאמור, ולא תתקבל כל טענה בדיעבד, בגין היעדר יכולת ניצול מתקן ו/או שירות כלשהו וישראייר לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד מהשירותים במלון לא היה פעיל. דרישות מיוחדות לעניין חדרים בבתי מלון, לרבות בנוגע לנושאים המפורטים לעיל, לא יחייבו את ישראייר, אלא אם ישראייר אישרה דרישות אלו בכתב ומראש לנוסע, באופן מפורש. בקשה לספק עריסת תינוק לחדר, הינה בגדר בקשה בלבד וביצועה בפועל הינו באחריות המלון ובהתאם לאפשרויותיו של המלון בלבד. בחלק מבתי המלון נדרשת בגין העריסה תוספת תשלום ישירות למלון. בשום מקרה, ישראייר לא תהיה אחראית על תוכן הפרסומים המופיעים באתר האינטרנט של המלון ו/או סוכנויות נסיעות אחרות ו/או חברות תיירות אחרות. במרבית בתי המלון (גם במלונות על בסיס הכל כלול), נדרש תשלום נוסף ישירות למלון עבור שירותים מיוחדים ועבור השימוש במתקנים ו/או שירותים כמו סאונה, מסאג', חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, הזמנת סרטים, אינטרנט, מיני בר, אלכוהול תוצרת חוץ, מיצים טבעיים, כספת, חניה, שמשיות ומגבות לבריכת שחייה וכד', ולכן, בטרם השימוש במתקנים ו/או שירותים שאינם כלולים באופן מפורש בהזמנה, על הנוסע לברר במלון, האם השימוש בהם כרוך בתשלום נוסף, שכן, ישראייר לא תהיה אחראית לדרישות תשלום בגין השימוש בשירותים אלה, והנוסע יחויב בתשלום עבורם. במלונות על בסיס הכול כלול, שירותי אוכל ושתייה ניתנים עד השעה 23:00 ומעבר לשעה זו יחויב הנוסע בגין שירותים אלו. ייתכן כי המלון ישנה את תנאי הכול כלול ושירותים מסוימים במלון יהפכו לכרוכים בתשלום ללא כל הודעה מוקדמת של המלון. בתי המלון בחו"ל גובים ישירות מהנוסע מס עירוני (אשר משתנה ממדינה למדינה ונע בין 1 ל-4 אירו ללילה לנוסע) ולישראייר אין כל קשר בנוגע לכך. מבלי לגרוע מזכותה של ישראייר לסרב לדרישות הנוסע, יצוין, כי אם בזמן השהיה בחו"ל מתעורר הצורך בשינוי או ביטול הקשור להזמנה, על הנוסע לפנות לישראייר, וזאת בהתאם לדרישת ספקי המלונות בחו"ל. שינוי או ביטול שלא ייעשה כפי האמור לעיל, אלא ייעשה ישירות ע"י הנוסע מול בית המלון, עלול שלא להיות מוכר כביטול המזכה בהשבה, והרי שהנוסע יחויב בכל סכום שבו תחויב ישראייר בגין שירות שלא בוטל/שונה כנדרש ובנוסף לכך, יחויב הנוסע בהוצאות טיפול. ביצוע הזמנה לבתי מלון בישראל מותנה בגיל מינימום 21 או לפי תנאי המלון. אורחים מתחת לגיל 21 חייבים בליווי מבוגר (מעל גיל 21). אם חלילה נתקל מי מהנוסעים בבעיה במלון, עליו לפנות בזמן אמת להנהלת המלון ו/או לסוכנות הנסיעות ו/או לישראייר, ובמידה ולא יעשה כן, לא יתקבלו תלונות על כך לאחר חזרתו ארצה.
  בעת הזמנת חדר נגיש לנכים במלון (Accessible לדוגמא), יש להציג בעת הכניסה למלון תעודת נכה בתוקף, על שם האורח. 
  מובהר כי השהות במלון הינה לבני 18 או ביחד עם בני 18 ומעלה.

   


  מידע כללי לגבי טיסות לחו"ל 

  נוסע המעוניין בפרטים אודות סטטוס אישור הטיסות, יכול לפנות לכתובת מייל site@israir.co.il ולקבל את המידע המעודכן המצוי בידנו. העברת המידע המעודכן בדבר אישורן של הטיסות, הינה באחריות סיטונאי הטיסות ו/או חברות התעופה המבצעות את הטיסות בפועל. ישראייר ו/או חברות התעופה ו/או סיטונאי הטיסות שומרים לעצמם את הזכות לשנות או לבטל את מועד הטיסה שפורסם, לרבות טיסות להן ניתן אישור ע"י מנהל התעופה האזרחית. הטיסות מתבצעות על ידי חברות תעופה שונות (ישראליות ו/או זרות), בטיסות שכר ו/או לואו קוסט, ומטבע הדברים, עשויים להיות בהן ביטולים, עיכובים, איחורים ושינויים בנתיב ו/או ביעד ו/או במספר הטיסה ו/או בחברת התעופה (שינוי מחברה תעופה ישראלית לזרה או ההיפך), גם ברגע האחרון ועל פי כל דין.
  דחיית מועד הטיסה לאחר כניסת השבת עקב אילוצים תפעוליים ואחרים- מובהר כי במקרה בו מועד הטיסה (המראה ו/או נחיתה) יידחה לאחר כניסת השבת עקב אילוצים תפעוליים ואחרים, הנוסע לא יהיה זכאי לכל פיצוי מאת ישראייר וישראייר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע עקב כך.

  על הנוסע חלה האחריות למסור לישראייר מספר טלפון בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לצורך קבלת הודעות לשינויים מישראייר. הטיסות מבוצעות על-ידי המוביל האווירי (חברת התעופה) בהתאם לתנאיו ובאחריותו, לרבות אחריותו לעיכובים, שינויים, הקדמות, ביטולים ואובדן/עיכוב או נזק לכבודה על פי כל דין, לרבות מגבלות על אחריות זו. בכל מקרה, של אובדן או נזק למטען ותכולתו, בטיסה עצמה או במהלך ההליכים השונים בנמלי התעופה, אינם באחריות ישראייר. תשומת לב הנוסע מופנית אל תנאי חוזה התובלה המפורטים בתקנון זה וכן לתנאים על גב כרטיס הטיסה שברשותו ו/או באתר האינטרנט של המוביל האווירי וניתן לבקש ולקבל את תנאי חוזה התובלה גם במשרדי המוביל האווירי. 24 שעות לפני מועד הטיסה, חלה חובה על הנוסע להתעדכן אם חל שינוי במועד טיסתו ו/או במס' טיסתו ו/או בחברת התעופה, לעומת המצוין בכרטיס הטיסה שלו.טיסות בינלאומיות מתל אביב ממריאות משדה התעופה בן גוריון (טרמינל 1 או 3) ועל הנוסע לוודא מראש אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה מאיזה טרמינל ממריאה הטיסה מבן גוריון ו/או מחו"ל. על הנוסע להתייצב בדלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN), לאחר סיום הבידוק ביטחוני, ולא יאוחר משלוש שעות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה. דלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN) יסגרו שעה לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה. באחריות הנוסע להתייצב בשער העלייה למטוס (GATE) לפחות 40 דקות לפני שעת ההמראה, שאם לא כן תהא ישראייר רשאית לא להעלותו לטיסה ולפרוק את כבודתו מהמטוס וזאת על מנת למנוע עיכוב בהמראת הטיסה. טיסות לא יעוכבו בגין נוסעים המאחרים להתייצב לבידוק לטיסה (CHECK IN) או לשער העלייה למטוס ונוסעים מאחרים לא יועלו לטיסה וישראייר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב במועד הנדרש לטיסה והעלויות הכרוכות בכך יחולו על הנוסע בלבד. בנוסף לכך שמורה הזכות ל"ישראייר" שלא להחזיר לנוסע המאחר לטיסה את מחיר כרטיס הטיסה והאחריות לנזקים שיגרמו ל"ישראייר" תחול על הנוסע המאחר בלבד. הושבת ושיבוץ הנוסעים במטוס הינם באחריותה הבלעדית של חברת התעופה ואין ישראייר יכולה להתחייב למושב זה או אחר ו/או להושבת נוסעים מאותה משפחה ביחד במטוס, גם אם הועברה לה בקשה מראש על כך ע"י הנוסעים. בטיסות ישראייר בקוד 6H ניתן לרכוש מראש הושבה במטוס. במקרה של איחור בטיסה, על הנוסע לפנות לנציגי חברת התעופה בדלפקי הבידוק בנמל התעופה לצורך קבלת סיוע. ככלל, השירות בטיסות אינו כולל ארוחות ושתייה, ואולם בחלק מטיסות ישראייר בקוד 6H, ניתן יהיה, בתשלום נוסף ועד גמר המלאי, לרכוש כריך או סלט ושתייה 48 שעות לפני מועד הטיסה ו/או ישירות במטוס. בטיסות עם חברות תעופה אחרות, ישראייר אינה אחראית לאספקת ארוחה כשרה ו/או כל סוג אחר של ארוחה, והדבר הינו באחריות חברת התעופה בלבד ובהתאם לאפשרויותיה בלבד, גם אם ישראייר נתבקשה לכך מראש. בחלק מהטיסות עם חברות תעופה אחרות תגבה חברת התעופה הרלוונטית תשלום נוסף בגין ארוחה, ישירות מהנוסע, ובהתאם לתנאים הנהוגים אצלה. על הנוסע חלה האחריות לפנות לישראייר בעניין זה ולבדוק מראש את התנאים לאספקת ארוחות בטיסתו. ישראייר תהיה רשאית להעביר נוסעים מטיסה של חב' תעופה אחת לטיסה של חב' תעופה אחרת ו/או לשנות את זמן הטיסה. לא תמיד הטיסות הן ישירות ולעיתים כלולות בנתיבי הטיסות נחיתות ביניים והחלפת מטוסים. יתכנו מקרים בהם עקב רישום יתר לטיסה שבוצע על-ידי חברת התעופה ו/או ספק הטיסה (דבר שאינו בשליטת ישראייר), ייאלץ הנוסע לטוס בטיסה שונה מזו של שאר הנוסעים בהזמנה. חלק מטיסות החזרה ארצה הינן בשעה מאוחרת שמאפשרת שהות נוספת בחו"ל, גם במקרים כאלו פינוי החדרים במלון יהיה עד השעה 10:00 בבוקר באותו היום ותמורת תשלום נוסף ישירות למלון, ובכפוף ליכולת המלון, קיימת אפשרות לבקש להמשיך ו"להחזיק" בחדר עד לשעה מאוחרת יותר כפי שיסוכם מול המלון. נוסע שימסור, בעת ביצוע ההזמנה, מידע שגוי על גילו של ילד על מנת לקבל מחיר מוזל יותר, יחויב באופן מיידי ע"י חברת התעופה או ע"י ישראייר, במחיר מלא על פי מחירון חברת התעופה, וללא אפשרות לקבלת החזר וגם אם הדבר התגלה לאחר שובו ארצה. מחיר כרטיס טיסה לתינוק מתחת לגיל שנתיים נע בין 70$ ל-350$ (תלוי ביעד) ללא זכות למושב ו/או עריסה ו/או מטען ו/או שירות כלשהו הניתן ע"י חברת התעופה.

  סל קל

  - ניתן לרכוש מושב רגיל עבור סל קל לתינוק במשקל 10-20 ק"ג.
  - כסא בטיחות ("אמצעי בטיחות") תקני הניתן להטסה נושא את התווית " This restraint certificate for use in motor vehicle and aircraft"
     או " Approved for Aircraft use only"
  - ההורה חייב להכיר את הוראות השימוש של היצרן ולחבר את אמצעי הבטיחות למושב בעצמו, אמצעי הבטיחות חייב להיות תקין.
  - במקרה שאמצעי הבטיחות אינו תקין או שאינו מתחבר באופן בטיחותי למושב, ישלח אמצעי הבטיחות לתא מטען בבטן המטוס. ולא ינתן החזר כספי בגין כרטיס זה .
  - אמצעי הבטיחות לא יגרום לאי נוחות לנוסעים אחרים, אמצעי הבטיחות יעוגן במושב צמוד לחלון, לא יחסום מעברים ולא יהווה מכשול בפינוי חרום.
   
  ***************
  חברת ישראייר מפעילה לצד צי המטוסים שלה מטוסים חכורים זרים, המופעלים על ידי צוות זר שבחלקם מתוגברים בדייל/ת ישראייר.טיסות אשר מופעלות במטוסים חכורים אינן מתבצעות תחת מעטפת הביטחון הישראלי.

  לתשומת לבכם, ישראייר מקפידה על אכיפת  כללי התנהגות נאותה בשדרת השירות על הקרקע ובאויר, על מנת להבטיח את הבטיחות בטיסותיה. לכללי התנהלות חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ לחצו כאן.
   

  למדיניות כבודה בטיסות ישראייר פנים ארציות ובינלאומיות בקוד 6H לחצו כאן 


  כבודה בטיסות בינלאומיות של חברות אחרות

  תנאי הטסת כבודת המטען וכבודת יד (גודל ומשקל) בטיסות אלו נקבעים על-ידי חברות התעופה ועלולים להשתנות ונוכח האמור, באחריות הנוסע לבדוק מראש את התנאים הספציפיים הנוגעים להזמנתו אצל ישראייר או חברת התעופה עצמה. בחלק מהטיסות (כגון טיסות פנים בארה"ב וטיסות לאו קוסט), חברות התעופה גובות תשלום עבור כל מזוודה, וחיוב זה יחול על הנוסע בלבד. עבור מטען עודף, גודל מזוודה חריג או מזוודה נוספת, תגבה חברת התעופה תשלום נוסף ישירות מהנוסע בהתאם לתנאים הנהוגים אצלה.


  מידע כללי לגבי טיסות ישראייר פנים ארציות 

  נוסע המעוניין בפרטים אודות סטטוס אישור הטיסות, יכול לפנות לכתובת מייל site@israir.co.il ולקבל את המידע המעודכן המצוי בידנו.
  ישראייר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל את מועד הטיסה שפורסם. בטיסות המתבצעות על ידי ישראייר, מטבע הדברים, עשויים להיות בהן ביטולים, עיכובים, איחורים ושינויים בנתיב ו/או ביעד ו/או במספר הטיסה, גם ברגע האחרון ועל פי כל דין.
  דחיית מועד הטיסה לאחר כניסת השבת עקב אילוצים תפעוליים ואחרים- מובהר כי במקרה בו מועד הטיסה (המראה ו/או נחיתה) יידחה לאחר כניסת השבת עקב אילוצים תפעוליים ואחרים, הנוסע לא יהיה זכאי לכל פיצוי מאת ישראייר וישראייר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע עקב כך.

  על הנוסע חלה האחריות למסור מספר טלפון או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים מישראייר. יש להגיע לדלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN) עם תעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון/תעודת שוטר/חוגר סדיר או מילואים (במצב תקין ובתוקף) לפחות שעתיים לפני שעת ההמראה הנקובה על גבי הכרטיס טיסה. דלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN) יסגרו 45 דקות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה. על הנוסע להתייצב בשער העלייה למטוס בזמן הנקוב בכרטיס העלייה למטוס, שאם לא כן תהא ישראייר רשאית לא להעלותו לטיסה ולפרוק את כבודתו מהמטוס וזאת על מנת למנוע עיכוב בהמראת הטיסה. טיסות לא יעוכבו בגין נוסעים המאחרים להתייצב לבידוק לטיסה (CHECK IN) או לשער העלייה למטוס ונוסעים מאחרים לא יועלו לטיסה וישראייר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב במועד הנדרש לטיסה והעלויות הכרוכות בכך יחולו על הנוסע בלבד. בנוסף לכך שמורה הזכות לישראייר שלא להחזיר לנוסע המאחר לטיסה את מחיר כרטיס הטיסה והאחריות לנזקים שיגרמו לישראייר תחול על הנוסע המאחר בלבד. בטיסות אלו לא מוגשות ארוחות אלא מים בלבד.

   

  כבודת יד בטיסות

  בעקבות הנחיות גופי אבטחה תעופתיים בעולם, הוחמרו הבדיקות הביטחונית לכבודת היד של הנוסעים. 

  נפח אריזת הפריט לא תעלה על 100 מ"ל (3.4 oz) .

  על כל הפריטים להיות ארוזים בצורה מרוכזת בתוך שקית פלסטיק בעלת רב סגר.

  תכולת השקית יחד לא תעלה על 1 ליטר.

  כל נוסע רשאי לשאת בתוך תיק היד שקית אחת בלבד.

  ניתן לשאת תרופות ומוצרי מזון מיוחד (כגון מזון תינוקות), שלא בשקית הפלסטיק, אך יש להציגם בבדיקות הביטחוניות ולשאת אישור רפואי מתאים. 

  לנוחיותכם, להלן פירוט ההנחיות כפי שהתקבלו ע"י חלק מהשלטונות הזרים, שיאכפו את הנושא בכניסה למדינתם.


  * התיקים לא יכילו כל מוצר נוזלי ו/או אבקתי ו/או גבישי וכדומה, כגון: 

  1. משקאות מכל סוג;

  2. שמפו;

  3. קרמים למיניהם;

  4. משחת שינים;

  5. תרסיסים למיניהם;

  6. מוצרים קוסמטיים נוזליים (כגון בושם);

  7. סוגי מלחים;

  8. מוצרים אבקתיים;

  9. גראס רפואי.

  ניתן לרכוש מוצרים אלו בדיוטי פרי ולהשאירם בארץ (פטור ושמור). נוסעים שאינם שבים לארץ, מתבקשים לא לרכוש בדיוטי פרי מוצרים אלה. נוסעים שעתידים לעלות לטיסת המשך ואין באפשרותם לשלוח פריטים נוספים לתא המטען, מתבקשים שלא לרכוש את המוצרים הנ"ל גם בדיוטי פרי המוצע בטיסה. לתשומת ליבכם, גם לאחר ביצוע כל הבדיקות הנ"ל, יתכנו בדיקות נוספות בשערי העלייה למטוס. כל ההגבלות לעיל אינן חלות על כבודה הנשלחת לבטן המטוס ולכן ניתן לשלוח את כל המוצרים הנ"ל לבטן המטוס.


  * מוצרים נוזלים/קוסמטיים שמאושרים להטסה בכבודת יד:

  1. מזון לתינוקות במידה ותינוק טס עם מלווה;

  2. תרופות עם מרשם על שם הנוסע;

  3. תרופות ללא מרשם אשר הכרחיות לטיסה;

  4. תרופות נוזליות לחולי סכרת;

  5. מוצרי היגיינה קשיחים כגון: דאודורנט קשיח, שפתון, מוצרי היגיינה נשית.

  6. כיסאות גלגלים ועזרי הליכה יעברו בדיקת שיקוף כתנאי להטסתם.


  * בנוסף, בתיק היד ניתן ומומלץ ביותר לקחת את הפריטים הבאים:

  1. ארנק כיס עם כסף, כרטיסי אשראי ותעודות זהות ודרכונים;

  2. מסמכי טיסה;

  3. תרופות עם מרשם שמי וציוד רפואי;

  4. משקפים ומשקפי שמש ללא הקופסא;

  5. כלי אחסון לעדשות מגע ללא בקבוקי הנוזל;

  6. ציוד לתינוקות: מזון לתינוקות, חלב בבקבוק של תינוק, חיתולים, קרם לתינוקות;

  7. מוצרי היגיינה: טישו, מטפחות, מוצרי היגיינה נשית;

  8. מפתחות הבית והרכב אך לא אלקטרונים;

  9. טלפון נייד, מצלמה, תכשיטים ומוצרים יקרי ערך העומדים בתנאי כבודת היד;

   

  לתנאי ומחירי רכישת שירותי טיסה נוספים (כגון כבודה, הטסת ציוד ספורט וחיות, הושבה וארוחות וכד') לחצו כאן

  ל
  תקנון צ'ק אין דיגיטלי לחצו כאן.

  לתנאי הטסת סוללות, מחשבים וכלים מונעים לחצו כאן

  לתנאי חוזה תובלה אווירית לחצו כאן

  לתנאי חוק שירותי תעופה טיסות בינלאומיות לחצו כאן

  לתנאי חוק שירותי תעופה טיסות פנים ארציות לחצו כאן


   

  חמצן כעזרה ראשונה בטיסות ישראייר בקוד 6H

  ניתן להטיס בקבוקי חמצן פרטיים בתנאי שהם ריקים לחלוטין, בדיקה תעשה ע"י עובד ישראייר או בא כוחו לעניין.

  נוסע שחש ברע במהלך טיסה יכול לקבל כעזרה ראשונה חמצן למשך מספר דקות מוגבל.

  אין שרות חמצן לאורך כל הטיסה, למעט עזרה ראשונה למספר דקות מוגבל בלבד.


  נוסע המבקש לעשות שימוש במחולל חמצן בטיסות ישראייר, יגיש במעמד ההזמנה :

  1. הצהרה חתומה על ידו בה מסומן סוג מחולל החמצן (מאושר FAA בלבד).
  2. אישור הטסה מהרופא המטפל.
  3. מפרט יצרן של מחולל החמצן שברשותו/ צילום כי מאושר FAA.


  את ההצהרה ומפרט היצרן למחולל החמצן יש להעביר לישראייר עד 72 שעות לפני מועד הטיסה לפקס מס' 972-3-795-4090 + או כתובת המייל: site@israir.co.il

  להורדת טופס ההצהרה לחצו כאן .

  אין באפשרות הנוסע להטעין את מחולל החמצן במטוס במהלך הטיסה.
  הטסת נשים בהריון בטיסות ישראייר בקוד 6H

  נוסעת בהריון מחויבת באישור רופא המאשר לה לטוס. כמו כן, העלתה לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה ועל הנוסעת לברר מראש ולפני ביצוע ההזמנה את תנאי חברת התעופה (במידה ואינה ישראייר) בנוגע להטסת נוסעת בהריון. 

  ככלל, נשים בהריון עד סוף שבוע 27 – יחתמו על טופס שחרור מאחריות בדלפקי הצ'ק אין לטיסה. 

  נשים בהריון החל משבוע 28 ועד סוף שבוע 35 – יחתמו על טופס שחרור מאחריות ויציגו אישור רופא המאשר את הטסתן.

  נשים בהריון החל משבוע 36 – אינן מורשות לטוס כלל.

  חובת ההצהרה על מצב הריון חלה על הנוסעת בעת ביצוע ההזמנה ובעת ההתייצבות בדלפק הצ'ק אין לטיסה.


  תנאים ואחריות

  תנאי חברות התעופה בעולם, הינם על פי הסכמי התקשרויות שונים ואחריותם מוגבלת בהתאם לקבוע באמנות בינ"ל וחוקים מקומיים. לפני הזמנת טיסה מישראייר מומלץ לקרוא את תנאי ההתקשרות של חברת התעופה המפעילה את הטיסה המבוקשת. במידה והמשתמש מעוניין לקבל את תנאי ההתקשרות של חברת התעופה המתעתדת לבצע את הטיסה שהזמין, ניתן לבקש מידע זה במשרדי ישראייר. תנאי ההתקשרות בין ישראייר לבין הנוסעים בטיסות הפנים ארציות שמפעילה ישראייר ובטיסותיה הבינלאומיות (שכר ולאו קוסט), מפורטים בהמשך תקנון זה להלן. בהזמנה של שירותים שאינם מסופקים על ידי ישראייר באופן ישיר, תהווה ישראייר כמקשרת בלבד בין המשתמש לבין חברות התעופה ו/או המלונות ו/או סוכני ו/או סיטונאי התיירות השונים. במסגרת תפקידה זה, ישראייר מתחייבת לבצע עבור המשתמש הזמנה של שירותי תיירות לפי הפרטים שביקש, וזאת במיומנות, תוך שהיא תהיה אחראית למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם ישראייר לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויים ושאינם בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים עצמם ואף לא תהיה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק ו/או הפסד שיגרמו עקב תקלות או ביצוע לקוי של אותם השירותים, לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני שירותים או מי מטעמם, והאחריות לגביהם תחול אך ורק על ספקי השירותים הרלוונטיים, על פי תנאי השירות שלהם. אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהם.

  ישראייר תעביר לספק השירות הרלוונטי, כל בקשה מיוחדת שהתקבלה אצלה, ואולם לא תהיה מצידה התחייבות למילויה, אלא אם אושר על ידה בכתב כי הבקשה תקוים, ודבר האישור נמסר למשתמש. יובהר, כי האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל מוטלת על ספקי השירותים בלבד, אלא אם אירעה תקלה כלשהי בשל וכתוצאה ישירה ממעשה או מחדל של ישראייר. בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה, על הנוסע לפנות בהקדם, במישרין או בעזרת ישראייר, לספקי השירותים המתאימים.

  כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק ישראייר מול ספק השירות הרלוונטי, האם ניתן לקיים את הבקשה, ותמסור למשתמש הודעה על תוצאות בדיקתה, טרם אישורה הסופי של ההזמנה. 

  כך או אחרת, על המשתמש מוטלת החובה לבדוק את תנאי ההתקשרות של כל הגורמים הרלוונטיים להזמנה, עוד בטרם ביצוע ההזמנה בפועל. בעניין זה ניתן לפנות בבקשה לישראייר. ביצוע ההזמנה מהווה הסכמה של המשתמש לתנאי ההתקשרות של ספקי השירותים הרלוונטיים, ולא תישמע כל טענה בעניין זה.

  במידה וההזמנה מבוצעת דרך סוכן נסיעות, על הסוכן נסיעות מוטלת החובה להעביר את כל המידע הרלוונטי לנוסע, לרבות תוכנו של תקנון זה וכל מידע אחר בקשר עם ההזמנה ופרטיה.


  תופעות טבע ומזג אויר

  על הנוסע לקחת בחשבון בעת ההזמנה, כי בארץ ו/או באזורים מסוימים אליהם הוזמנו שירותי התיירות, יתכן ויחולו, לאחר ביצוע ההזמנה, תופעות שונות של מזג אויר (רעידת אדמה, סופת הוריקן, שיטפונות, ערפל, שלג, התפרצות הר געש וכד') ו/או נסיבות אחרות כלשהן (כדוגמת מגיפה, הפסקת חשמל, שביתות עובדים ומהומות מקומיות, מצב בטחוני מיוחד וכיו"ב), ואשר עלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו של איזה משירותי התיירות, או כולם, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ישראייר ובהתאם לנדרש על-פי הנסיבות. יובהר, כי אירועים אלו אינם מצויים בשליטת ישראייר והיא לא תהיה אחראית על ההשלכות הנובעות מהם, ובמקרה של ביטול שירותי תיירות עקב תופעות אלו, ההוצאות שייגרמו לנוסעים כתוצאה מכך, יחולו על הנוסעים בלבד ולא על ישראייר.


  עישון

  ישראייר מבקשת להזכיר לנוסעים כי חל איסור מוחלט על עישון במהלך הטיסות ובזמן הנסיעה בהעברות מכל סוג (לרבות במהלך שייט), ואף בחדרים ובשטחים הציבוריים במלונות בהם ישתכנו. בכל מקרה, ישראייר לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שיגרם לנוסע, כתוצאה מסירוב של מי מהנוסעים ו/או נהג האוטובוס להימנע מעישון. חל איסור על שליחת סיגריה אלקטרונית ורכיביה בכבודת בטן המטוס, אך זו ניתנת לנשיאה בכבודת היד או על הנוסע, ובלבד שלא תהיה בשימוש במהלך כל שלבי הטיסה. חל איסור על העלאת גראס רפואי למטוס גם אם יש לנוסע אישור רפואי לכך.


  נזקים וביטוח 

  בכפוף להוראות הדין, אין ישראייר אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת, כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת שירותי התיירות עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת. ישראייר ממליצה לנוסע לבטח עצמו על חשבונו מרגע ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל, בין היתר, ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול וכן על בדיקת תנאי אותם ביטוחים. 


  חיסונים

  למדינות מסוימות נדרשים חיסונים. למידע מפורט בנושא, על הנוסע לפנות לאתר משרד הבריאות www.health.gov.il.


  תרופות

  מדינות מסוימות מגבילות הכנסת תרופות לתחומן (כגון גיאורגיה). באחריות הנוסע לבדוק המדיניות בנושא זה במדינה אליה הוא טס. 


  אזהרות נסיעה

  למידע מפורט בנושא אזהרות נסיעה, על הנוסע לפנות לאתר משרד החוץ www.gov.il/firstGov.

  הכנסת מוצרים לישראל

  אנו מפנים את תשומת לבכם כי יש לפעול בהתאם להנחיות רשות המיסים בכל הנוגע להכנסת מוצרים שונים (לרבות מוצרי מזון) למדינת ישראל.
  לאתר רשות המיסים לחצו כאן . 
   


  הודעות שיווקיות

  לקוח נכבד, שים לב כי הפרטים אשר נמסרו על ידך בעת ביצוע ההזמנה, ישמרו במערכות של ישראייר וישמשו את החברה על מנת לשלוח אליך מדי פעם גם מידע פרסומי ושיווקי לגבי המוצרים והשירותים שלנו. מידע כזה ישוגר אליך לאחר הרשמתך לאחד מהשירותים שלנו ו/או ביצוע הזמנה על ידך.

  כאשר נשלחת אליך תקשורת שיווקית באמצעות דוא"ל או מסרונים לטלפון הנייד (SMS), באפשרותך בכל עת לבטל קבלת מסרים מעין אלו באמצעות לחיצה על לשונית הסרה המופיעה בהודעת המייל או שליחת מסרון למספר המופיע בהודעת המסרון או שליחת בקשה להסרה מרשימת תפוצה לכתובת דוא"ל site@israir.co.il או לפקס 03-7969213, ובכך למנוע קבלת הודעות שיווקיות מאיתנו.


  פניות

  במקרים בהם מתעוררת בעיה או אי שביעות רצון כלשהי בקשר עם שירות התיירות שהוזמן, הנך מתבקש לפנות באופן מיידי אל ספק השירותים ו/או ישירות לישראייר, על מנת לאפשר לנו לסייע בידך בזמן אמת. נוסעים אשר יבחרו לפעול בכוחות עצמם, מבלי ליידע את ישראייר או את ספקי השירותים הרלוונטיים, יישאו בהפרשי עלויות, במידה ויהיו, בין השירות אשר הוזמן ואושר על ידי ישראייר לזה בו בחרו כתחליף. כמו כן, ישראייר לא תשפה נוסעים אשר יבחרו ליידע אותה רק בדיעבד, בגין בעיה ו/או אי שביעות רצון שהתעוררו מהשירות שהוזמן, תוך שקיבלו החלטה עצמאית בלא התייעצות עם ישראייר או קבלת הנחיות ממנה. במידה והלקוח מבקש לבוא בטרוניה למי מספקי ו/או נותני השירותים ועל מנת שניתן יהיה לפנות לגורם הרלוונטי לצורך בירור תלונה, תביעה ו/או טענה אשר קיימת לנוסע, על הנוסע להביא בכתב בפני ישראייר, תוך פרק זמן סביר לאחר מימוש השירות המוזמן, את דבר תלונתו, תביעתו ו/או טענתו, וישראייר תפעל להצגת טענותיו מול הגורמים הנ"ל או מי מהם. 


  דין ושיפוט

  הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוגע לשירותי התיירות ו/או לתקנון זה, יהיה הדין הישראלי בלבד, וכך גם ביחס לסמכות השיפוט. מעבר לכך, סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל האמור לעיל, תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו בלבד.

   

  למחלקת פניות לקוחות לחצו כאן

  שעות פעילות מוקד שירות ומכירות

  א'-ה': 08:30-17:00

  שישי וערבי חג: 08:30-13:00

  שבת: סגור
   

  ניתן לפנות אלינו גם באמצעות הווצטאפ: 03-7955777 בשעות הפעילות כנ"ל

   

  ישראייר תעופה ותיירות בע"מ

  רח' יצחק רבין 33,

   גבעתיים 5348303

   דואר אלקטרוני: site@israir.co.il

  טלפון להזמנות: 1-700-700-186

   

  תאריך עדכון: 5 במרץ 2024