• תנאי חוזה תובלה אווירית


   1. בחוזה זה "כרטיס" משמעותו כרטיס נוסע וכרטיס כבודה זה, ובמקרה של כרטיס אלקטרוני, ככל שהדבר ישים, תכנית טיסה/‏קבלה זאת, שהתנאים וההודאות מהווים חלק הימנו.
  "תובלה" משמעותה זהה עם "הובלה" ו"הולכה".
  "מוביל אווירי" משמעותו כל המובילים, המובילים או המתחייבים להוביל את הנוסע או את כבודתו לפי חוזה זה או לבצע כל שרות אחר אגב תובלה אווירית כזאת.
  "אמנת ורשה" משמעותה האמנה לאיחוד כללים מסוימים בדבר תובלה אווירית בינלאומית, שנחתמה בורשה ב-12 באוקטובר 1929, או אמנה זו כפי שתוקנה בהאג ב-28 בספטמבר, 1955, הכל לפי הישים מביניהם.
  "אמנת מונטריאול" היא אמנה בדבר איחוד כללים מסוימים לתובלה בינלאומית באוויר אשר נחתמה במונטריאול ביום 28.05.1999 ואומצה בישראל ביום 20.3.2011.

  2. תובלה על פי חוזה זה כפופה לכללים ולהגבלות הנוגעים לאחריות כפי שנקבעו באמנת ורשה ו/או מונטריאול, מלבד אם תובלה כזאת איננה "תובלה בינלאומית" כמוגדר באמנות אלה.

  3. במידה והדבר לא יהיה בסתירה עם ההוראות הנכללות לעיל, כל תובלה ושירותים אחרים המבוצעים ע"י כל אחד מהמובילים האוויריים כפופים אל: (1) התנאים הנכללים בכרטיס זה (2) תעריפים ישימים (3) תנאי התובלה והתקנות המתייחסות אליהם של המוביל האווירי, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאים אלו, מחוץ לתובלה בין מקום בארצות הברית או בקנדה וכל מקום מחוץ למדינות אלה, שעליה יחולו התעריפים התקפים בארצות אלה, (4) תקנון זה.

  4. שמו של המוביל האווירי יכול להיות מצוין בכרטיס בקיצור, השם המלא וקיצורו רשומים באיטינררי (תוכנית מסע) ובלוחות הזמנים של המוביל האווירי. כתובתו של המוביל האווירי תהא נמל התעופה של מקום היציאה המצוין בכרטיס מול הקיצור הראשון של שם המוביל האווירי, מקומות החניה המוסכמים הם אותם המקומות המפורטים או הנקובים בלוחות הזמנים של המוביל האווירי כמקומות חניה רשומים בקו המסע של הנוסע. תובלה שיש לבצע לפי חוזה זה ע"י כמה מובילים אוויריים בזה אחר זה, תיראה כמבוצעת על ידי מוביל אווירי אחד.

  5. מוביל אווירי המנפיק כרטיס לתובלה על הקו של מוביל אווירי אחר, עושה כן בתור שלוחו של אותו מוביל אווירי אחר.

  6. כל פטור מאחריות או הגבלת אחריות של המוביל האווירי יחול על שלוחיו, עובדיו ונציגיו של המוביל האווירי וכל גורם שבבעלותו מצויים כלי הטייס בהם משתמש המוביל האווירי לצרכי התובלה.

  7. כבודה רשומה המובלת בתובלה בינלאומית תימסר למחזיק בכרטיס הכבודה שמונפק על ידי חברת התעופה. במקרה של נזק לכבודה יש להגיש תלונה בכתב למוביל האווירי, וזאת מיד לאחר גילוי הנזק ולכל המאוחר תוך 7 ימים מיום קבלת הכבודה. במקרה של איחור בקבלת הכבודה, יש להגיש תלונה בתוך 21 יום מיום מסירת הכבודה.

  8. כרטיס זה יפה לתובלה למועדים הנקובים עליו בלבד ומלבד אם נאמר אחרת במקרה של שינוי מועד טיסה או חברת תעופה. תוקף הכרטיס כפוף לתשלום התמורה המלאה עבורו. המוביל האווירי זכאי לסרב לבצע את התובלה, באם לא שולמו דמי התובלה הישימים. במידה וכרטיס זה הונפק עבור טיסת שכר, הוא יהיה תקף אך ורק לטיסה הספציפית שבגינה הופק.

  9. המוביל האווירי מתחייב לעשות את מיטב המאמצים להוביל את הנוסע ואת הכבודה בזמן מתקבל על הדעת. המוביל האווירי אינו ערב לזמנים הנקובים בלוחות הזמנים או בכל מקום אחר והם אינם מהווים חלק מחוזה זה. למוביל האווירי קיימת הזכות, במקרה הצורך, לשנות את לוחות הזמנים, להשתמש במובילים אוויריים או בכלי טייס ממלאי מקום, ובאם נדרש, אף לשנות או להחסיר כל מקום נחיתה הנקוב בכרטיס זה, והכל ללא הודעה מוקדמת. המוביל האווירי איננו מקבל על עצמו כל אחריות לתובלה מקשרת.

  10. הנוסע חייב למלא אחר דרישות נסיעה ממשלתיות, להמציא את מסמכי היציאה, הכניסה וכל מסמך דרוש אחר ולהגיע לנמל התעופה בזמן הנקוב ע"י המוביל האווירי או באם אין זמן קבוע לכך, במועד סביר המאפשר את השלמת סידורי היציאה.

  11. אין לעובד ו/או סוכן ו/או כל נציג אחר של המוביל האווירי, את הסמכות לשנות כל הוראה מהוראות חוזה זה או לוותר עליה, או על כל חלק ממנה.

  12. המוביל האווירי לא יישא באחריות לנזק בגין איחור בביצוע תובלת נוסעים ו/או תובלת כבודה כמפורט באמנת ורשה על תיקוניה ו/או אמנת מונטריאול, לפי העניין.

  13. במקרה והתעוררה בעיה בדבר טעינת כלי הטיס למעלה מהמידה, המוביל האווירי יחליט לפי שיקול דעתו המוחלט, מי הם הנוסעים ואילו הם החפצים אשר יובלו ומי הנוסעים ואילו חפצים לא יובלו באותה טיסה. לנוסע שהובלתו נדחתה כאמור, קיימת זכות לבטל את הכרטיס ולקבל את דמי התובלה בחזרה.

  14. ישראייר ו/או המוביל האווירי אינם מקבלים על עצמם את האחריות להיעלמו, אובדנו או גניבתו של כרטיס הטיסה וכרטיס הכבודה הרשומה, והנוסע לא יהיה זכאי לקבל כרטיס נוסע ו/או כרטיס כבודה אחר במקום אלו שאבדו או נגנבו והוא לא יקבל כל זכות ו/או תמורה בגינם.

  תוספת לתנאי חוזה התובלה האווירית (טיסות שכר)-
  מבלי לגרוע מהוראות חוזה התובלה שלעיל, שיחולו בשינויים המחויבים גם על טיסות שכר, להלן הוראות נוספות הקשורות בטיסות אלה:כרטיס טיסה זה הוא לטיסת שכר האמורה להתבצע על ידי המוביל האווירי ששמו נקוב באיטינררי (להלן בפרק זה "המוביל"), עבור המארגן (השוכר) אשר שכר את קיבולת המטוס או מקצתה, כעוסק עצמאי ולא כסוכן של המוביל האווירי, כמשמעותו של המארגן בתקנות רישוי שירותי התעופה (טיסות שכר), תשמ"ב-1982.

     1. כרטיס הטיסה ותובלת הנוסע על פיו, כפופים לתנאי החוזה שבין המוביל האווירי מצד אחד והמארגן (השוכר) מצד שני.

     2. הנוסע רכש את הזכות לתובלה מאת המארגן (השוכר), ולפיכך, המוביל האווירי אינו אחראי עבור מילוי התחייבויות המארגן (השוכר) כלפי הנוסע או למעשיו או מחדליו של המארגן (השוכר),  מלבד אם חלה אחריות כזו על המוביל האווירי בהתאם לתנאי החוזה שבין המוביל לבין המארגן (השוכר) או על פי דין.

    3. המארגן: ישראייר צ'רטר (1994) בע"מ ו/או ישראייר אינטרנשיונל שותפות מוגבלת.

     4. למרות האמור בסעיף 8 לתנאי החוזה התובלה האווירית שלעיל, כרטיס טיסה זה יפה לתובלה למועדים ולטיסות הנקובים בו בלבד או למועדים ולטיסות כפי ששונו ע"י המארגן.


  הודעה בדבר אמנות ורשה ומונטריאול
  אמנת ורשה ו/או אמנת מונטריאול עשויות לחול על הנסיעה או חלקה, לרבות ביעד הסופי של הנוסע (השונה ממדינת היציאה) ו/או בכל מקום חניה במהלך המסע. האמנות הנ"ל מסדירות, ובמרבית המקרים אף מגבילות, את אחריותו של המוביל האווירי במקרה מוות או חבלה גופנית של הנוסע, וכן במקרה של אובדן או נזק לכבודה.
  על תובלה אווירית, שמקום היציאה ומקום הייעוד שלה נמצאים בשטחן של שתי מדינות שהן צדדים לאמנת מונטריאול, או בשטחה של אחת מהן בלבד שהיא צד לאמנת מונטריאול והוסכם על מקום חניה בשטחה של מדינה אחרת, יחולו הוראות אמנת מונטריאול. במקום שבו חלה גם אמנת מונטריאול וגם אמנת ורשה, יגברו הוראות אמנת מונטריאול.
  מגבלות האחריות באמנות אלה באות לידי ביטוח בזכויות משיכה מיוחדות המשתנות מעת לעת.
  ראה להלן הודעה הנושאת את הכותרת "הודעה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בדבר הגבלת אחריות", וכן "הודעה בדבר הגבלת אחריות לכבודה".

  הודעה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בדבר הגבלת אחריות
  בשביל נוסעים שטיסתם אל ארה"ב, מארה"ב או עם מקום חניה מוסכם בתוך ארה"ב האמנה וחוזי תובלה מיוחדים הנכללים בתעריפים החלים על הטיסה, כוללים תנאי שלפיו אחריות של מובילים מסוימים שהם צדדים לחוזים מיוחדים אלה, בגין מות או פציעה אישית של הנוסעים, מוגבלת במרבית המקרים לדמי נזק מוכחים אשר לא יעלו על 75,000$ ארה"ב לנוסע, והאחריות עד לגבול הנ"ל לא תהיה תלויה ברשלנות המוביל האווירי. שמות המובילים האוויריים שהינם צדדים לחוזים מיוחדים אלה עומדים לרשות הנוסע בכל משרדי הכרטוס של מובילים אוויריים כאלה וניתנים לעיון פי בקשה. באשר לנוסעים שטסים באמצעות מוביל אווירי שאיננו צד לחוזים מיוחדים אלה או אשר אינם טסים אל ארה"ב, מארה"ב או עם מקום חניה מוסכם בתוך ארה"ב, אחריות המוביל האווירי בגין מות או פציעה אישית של נוסעים מוגבלת בהתאם לאמנה שחלה על האירוע. בכל מקרה, מומלץ לכל נוסע רכוש ביטוח פרטי הכולל כיסוי במקרים אלה. הגבלת אחריותו של המוביל האווירי לפי האמנות או לפי חוזי תובלה מיוחדים שלעיל, איננה פוגעת בביטוח. מידע נוסף בנושא זה ניתן לקבל מהמוביל הרלבנטי, ובאם הנסיעה כוללת מספר טיסות עם מובילים שונים, אזי על הנוסע ליצור קשר עם כל מוביל בנפרד, על מנת לוודא את מגבלות האחריות.
   
   
  הודעה בדבר הגבלת אחריות לכבודה
  אחריות המוביל האווירי לאובדן, איחור או נזק לכבודה מוגבלת בגין סוגים מסוימים של חפצים בעלי ערך בהתאם לאמנת ורשה ו/או אמנת מונטריאול העשויות לחול על הנסיעה או חלקה, לרבות ביעד הסופי של הנוסע (השונה ממדינת היציאה) ו/או בכל מקום חניה במהלך המסע. המוביל האווירי איננו אחראי לנזק לפריטים שבירים או מתכלים, כסף, תכשיטים, מתכות יקרות, דברי כסף, שטרי חליפין, ניירות ערך או חפצים אחרים בעלי ערך, מסמכים עסקיים או דוגמאות, דרכונים ותעודות זהות, הנכללים בכבודתו של הנוסע. פרטים נוספים אפשר לקבל מאת המוביל האווירי.מומלץ לנוסע  לבטח עצמו על חשבונו מרגע ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב, הכולל, בין היתר, ביטוח פרטי שכולל כיסוי במקרה של אובדן או נזק לכבודה וכן על בדיקת תנאי אותו ביטוח.
   
  אי העלאת נוסע לטיסה עקב רישום יתר
  המובילים האוויריים עשויים לבצע רישום יתר על מנת לצמצם את ההשלכות של אי התייצבות לטיסה וכדי לאפשר מסירת מקומות לנוסעים שבאופן אחר לא הייתה אפשרות להקצות להם מקום בטיסה. במדינות בהן קיימות תקנות בדבר פיצוי במקרים של רישום יתר, מפעילים המובילים האוויריים תוכניות פיצוי לנוסעים שבידם הזמנת מקום מאושרת לטיסה ואשר נמנע מהם לעלות לאותה טיסה בשל אי זמינות של מושבים, שנגרמה עקב רישום יתר. פרטים בדבר תוכניות אלה ניתן לקבל במשרדי המוביל האווירי.
   
  סירוב להטיס נוסע
  המוביל האווירי רשאי לסרב להטיס נוסע המחזיק כרטיס טיסה בתוקף המסרב לבדיקה של רשויות הביטחון ו/או רשויות המכס המקומיים או נוסע המפגין התנהגות בלתי הולמת או נוסע המסרב להישמע להוראות או נוסע במצב של שכרות או נוסע במצב רפואי שעלייתו לטיסה תסכן את בריאותו ואת בריאות שאר הנוסעים בטיסה או נוסע שעלייתו תסכן את בטיחות הטיסה ובמקרה כזה לא יהיה זכאי הנוסע לקבלת החזר כספי או פיצוי או שירות כלשהוא מהמוביל האווירי.