• תקנון שימוש באתר האינטרנט של ישראייר תעופה ותיירות בע"מ ("ישראייר נט")

  "ישראייר נט" מופעל ע"י חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (להלן: "ישראייר" ח.פ 511483133). באתר מוצעים מגוון רחב של עסקאות, טיסות, חבילות נופש, טיולים מאורגנים, השכרת רכב ועוד שירותים בתחום התיירות (להלן: "השירותים"). השירותים המוצעים ב"ישראייר נט", מוצעים בתחום תיירות הפנים על ידי "ישראייר" ובתחום תיירות החוץ על ידי חברת הבת של ישראייר, ישראייר צ'רטר (1994) בע"מ (להלן: "ישראייר צ'רטר"). השירותים המוצעים יכול שינתנו על ידי ישראייר ו/או על ידי ישראייר צ'רטר ו/או על ידי ספקי שירותי תיירות אחרים עמם קשורה ישראייר ו/או ישראייר צ'רטר. ישראייר וישראייר צ'רטר יקראו להלן יחדיו ולחוד "ישראייר" הכל לפי הקשר הדברים והדבקם.

  כללי
  השימוש באתר "ישראייר נט" כפוף לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן. תקנון זה מהווה הסכם בין "ישראייר" לבין המשתמש. המשתמש מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיו. אישור המשתמש בשולי התקנון (על ידי הקלדה על: "אני מסכים לאמור בתקנון") מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת מצדו לכל האמור בתקנון ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד "ישראייר" ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מטעמם, אלא על פי המפורט בתקנון. ל"ישראייר" שמורה הזכות לשנות בכל עת, את האמור בתקנון זה וכל שינוי כאמור יהיה תקף ממועד הכללת השינוי באתר "ישראייר נט". התקנון המחייב לגבי כל הזמנה הוא התקנון המופיע באתר "ישראייר נט", בעת ביצוע ההזמנה. משתמש שאינו מסכים לאמור בתקנון מתבקש שלא לבצע הזמנות באתר "ישראייר נט". תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר בו הוא מטעמי נוחות בלבד.
   

  אבטחת מידע ופרטיות 
  הפרטים האישיים שמוסר המשתמש בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שייבצע, יישמרו במאגר המידע של "ישראייר". "ישראייר" לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלישי זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים פעולות פנייה שביצע המשתמש באתר . ייתכן שהמידע יועבר לחברות אשראי, חברות בדיקת אשראי, רשויות ציבוריות כגון מכס והגירה, או גוף ממשלתי או ציבורי אחר, לרבות רשויות ציבוריות וגופים ממשלתיים במדינות אירופה וביעדי ישראייר, והכל במידת הצורך, או כנדרש על פי כל דין. המשתמש מאשר כי ידוע לו שייתכן והחברה תידרש ע"י רשויות שונות להמציא להם פרטים שונים עליו ועל נסיעתו והוא מאשר ל"ישראייר" לעשות כן עפ"י כל דרישה של כל רשות בארץ ובחו"ל. "ישראייר" מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים וחדירות לאתר באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד "ישראייר" ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, חדירות ו/או שיבושים כאמור.
   

  בעלות ושמירה על זכויות 
  אתר "ישראייר נט", הסימנים המסחריים הכלולים בו וכל מודל אחר הקשור בו הנם קניינה הפרטי הבלעדי של "ישראייר" או במידה ומפורסמים בו גופים מסחריים אחרים, של אותם גופים. המשתמש באתר זה אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים ו/או כל דבר אחר שבאתר וכן אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה ו/או עקיפה, במידע ו/או בכל דבר אחר הקיים באתר, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י "ישראייר". שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו, מהווה הפרה של זכויות יוצרים ו/או של חוקים אחרים הקשורים באתר. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאתר "ישראייר נט" וכל המידע המצוי בו, צורתו ועיצובו הינם קניינה הבלעדי של "ישראייר נט" או במידה שפורסמו מפרסמים אחרים, קניינם של מפרסמים אלו.

  תנאים ואחריות 
  תנאי חברות התעופה בעולם, הינם על פי הסכמי התקשרויות שונים ואחריותם מוגבלת על פי אמנות בינ"ל וחוקים מקומיים. לפני הזמנת טיסה ב"ישראייר נט" מומלץ לקרוא את תנאי ההתקשרות של חברת התעופה האמורה לבצע את הטיסה. במידה והמשתמש מעוניין לקבל את תנאי ההתקשרות של חברת התעופה עימה הוא מיועד לטוס, ניתן לבקש מידע זה במשרדי "ישראייר", בתנאי שביצע את הזמנת הטיסה באמצעות אתר "ישראייר נט". תנאי ההתקשרות בין "ישראייר" לבין הנוסעים בטיסותיה הסדירות הפנים ארציות ובין "ישראייר" לבין הנוסעים בטיסותיה הבינלאומיות (שכר, לאו קוסט וסדיר), מפורטים להלן בהמשך תקנון זה. במידה והשירותים המוזמנים על ידי המשתמש אינם שירותים המסופקים על ידי "ישראייר", תיחשב "ישראייר" כמקשרת בלבד בין המשתמש לבין חברות התעופה ו/או המלונות ו/או סוכני ו/או סיטונאי התיירות המפורטים באתר ואי לכך לא תהיה "ישראייר" אחראית במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק ו/או הפסד שיגרמו עקב תקלות או ביצוע לקוי של אותם השירותים והאחריות לגביהם תחול אך ורק על אותם ספקי השירותים, על פי תנאי השירות שלהם. "ישראייר" ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך ששרת האתר נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים היכולים לפגוע במחשב ו/או בציוד אחר בשל כניסה לאתר. כמו כן, אין "ישראייר" אחראית לנזק שייגרם מכישלון ו/או עיכוב בעת ניסיון להיכנס לאתר. "ישראייר" לא תישא באחריות לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע ו/או תתקיים באתר על ידי משתמש ו/או גורם אחר. המשתמש ישפה ו/או יפצה את "ישראייר" ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים ו/או הוצאות משפטיות כלשהם אשר יחולו על "ישראייר" כתוצאה משימושו באתר.
  קישורים לאתרים אחרים 
  "ישראייר נט" מכיל קישורים לאתרי מסחר אלקטרוניים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי "ישראייר" ו/או מי מטעמה, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"). ל"ישראייר" אין כל שליטה באתרים האחרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם הכלולים בהם. "ישראייר" אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים ב"ישראייר" משום אישור כלשהו לחומר המופיע בהם ולמהימנותו ו/או כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם. כל פעולה שיבצע המשתמש באתרים האחרים, תבוצע ישירות בין המשתמש לבין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של "ישראייר" ו/או מי מטעמה, ו"ישראייר" ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתתבצע באתרים האחרים. בעשות המשתמש שימוש ב"ישראייר נט" הנו מסכים שלא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי "ישראייר" ו/או כל מי מטעמה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שיבצע באתרים אחרים אליהם פנה המשתמש באמצעות הקישורים ב"ישראייר נט". היה ו"ישראייר" ו/או מי מטעמה ניסו, מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש ב"ישראייר נט" שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על "ישראייר" ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתקנון זה בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על "ישראייר" ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
   
  תנאי שימוש באתר 
  כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן, רשאי לרכוש שירותים באמצעות אתר "ישראייר נט". חברות האשראי הן: ויזה כ.א.ל, אמריקן אקספרס, לאומי ויזה, ישראכרט ומסטרקרד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישורה של חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה מתחייב המשתמש. אין להשתמש באתר זה לכל שימוש, מלבד ביצוע הזמנה ורכישה של השירותים השונים ו/או קבלת מידע לגביהם.

  שינוי השירותים והפסקתם 
  "ישראייר" רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר "ישראייר נט", השימוש בשירותים המוצעים בו לרבות את הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ולבטל את רכישת השירותים שבוצעו על ידי המשתמש ללא התראה מוקדמת. "ישראייר" רשאית לסרב להעניק גישה ו/או להפסיק את הגישה ל"ישראייר נט" או לחלקים ממנו לכל משתמש ובכל שלב, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. "ישראייר" רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר "ישראייר נט" לרבות את מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר "ישראייר נט" ובשירותים, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. התמונות באתר "ישראייר נט" הינן להמחשה בלבד ואין הן מהוות התחייבות כלשהי מצד "ישראייר". מידע הנמצא באתר "ישראייר נט" מצד גורמים שלישיים, הינו באחריות אותם גורמים ואין "ישראייר" אחראית לאי התאמה ו/או להטעיה ו/או טעות הכלולים בו.
   
  נוהל ההזמנה באתר 
  במסך "ההזמנה" מלא את פרטי ההזמנה שנבחרה על ידך, את פרטי כרטיס האשראי שלך ואת הפרטים הנוספים הנדרשים בטופס ביצוע ההזמנה. כל טעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת יעד הטיסה, מס' הכרטיסים ו/או כמות השירותים המוזמנים ו/או טעות בהקשת גילאי הנוסעים, תהיה באחריות המשתמש בלבד. "ישראייר" ו/או ספקי השירותים האחרים, לא יישאו בכל אחריות כלשהי במישרין ו/או בעקיפין, במידה והזמנת המשתתף לא תיקלט במערכת מכל סיבה שהיא ו/או לכל תקלה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר. הקשת פרטי רכישה כוזבים לרבות פרטי כרטיס אשראי שאינו בתוקף או שאין למשתמש באתר זכות להשתמש בו, מהווים עבירה פלילית. נגד משתמשים המוסרים פרטים כוזבים ינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו ל"ישראייר" ו/או למי מספקי השירותים האחרים ו/או למי מטעם אלו, שעקב ו/או בקשר למסירת הפרטים הכוזבים. כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי "ישראייר", תיחשב ההזמנה מבחינת "ישראייר" ו/או ספקי השירותים האחרים כבקשה בלתי חוזרת של המשתמש לרכישת השירותים המוזמנים. "ישראייר" אינה מתחייבת כי הזמנתו של המשתמש תיענה על ידה ו/או על ידי ספקי השירותים האחרים ו/או כי תינתן לה עדיפות כלשהי על פני הזמנות אחרות לרבות מאוחרות יותר. אישור ההזמנה יעשה על ידי מוקדן השירות טלפונית או באמצעות פקסימיליה או באמצעות אי מייל, על פי הפרטים שמסר המשתמש. לתשומת לב המשתמש, ההזמנה נחשבת כבלתי חוזרת עם שליחתה ולכן תהיה כפופה לדמי הביטול כמפורט להלן בתקנון זה, גם אם ביטל המשתמש את הזמנתו בטרם אושרה על ידי "ישראייר".

  מחיר וביצוע התשלום באתר
  המחירים המפורסמים באתר "ישראייר נט" הינם מחירים משתנים, בהתאם למדיניות המחירים של "ישראייר". מחירים הנקובים במטבע חוץ יגבו על פי השער העברות והמחאות גבוה של אותו מטבע ביום התשלום. החיוב בגין התשלום יעשה רק לאחר אישור ההזמנה על ידי "ישראייר". לאחר ביצוע ההזמנה, נמצאת ההזמנה בתהליך בקשה עד לאישור סופי מול הספקי שירות השונים. האישור הסופי להזמנה יינתן על ידי מוקדן "ישראייר". במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר "ישראייר נט"  לבין המחירים הקיימים במועד ההזמנה, יהיה המחיר שיומצא למזמין על ידי מוקדן "ישראייר" המחיר הקובע.
   

  זכאות להנחה 
  משתמש שיירשם כלקוח הזכאי להנחה הנובעת מגילו, יהיה עליו להציג תעודה המאשרת את זכאותו להנחה. משתמש שלא תהיה בידיו תעודה מתאימה, ייגבה ממנו ההפרש באמצעות חיוב הלקוח במעמד ההתייצבות לקבלת השירותים שבגינם נדרשה ההנחה או בכל מועד אחר באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר ו/או בכל אופן אחר. ברכישות באמצעות "ישראייר נט" לא יוקנו הנחות כלשהן, לרבות הנחות עקב השתייכות לקבוצת פרופיל מסוימת ו/או מועדון כלשהו למעט אלה המפורטות במפורש באתר "ישראייר נט", אם מפורטות

  הנחות לתושבי אילת
  הטבת תושב אילת תתאפשר לאדם המחזיק כרטיס תושב אילת בתוקף או כרטיס תושב ערבה בתוקף.
  נוסע שהינו תושב אילת שמלאו לו 12 שנים מחויב בהצגת כרטיס תושב אילת או כרטיס תושב ערבה בתוקף.
  במידה והנוסע הינו ילד תושב אילת באחריות ההורה להציג את ספח תעודת הזהות בו רשום הילד בצירוף תעודת התושב של ההורה. 
  חובה להציג  את כרטיס תושב אילת / תושב ערבה להציג בתוקף בכל אחת מהטיסות.


  מניין ימי החבילה
  במניין ימי החבילה נכללים יום היציאה מהארץ ויום החזרה לארץ, וזאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי הטיסות של חברות התעופה השונות. ימי החבילה נמנים החל מיום יציאת הנוסע מהארץ ועד ליום שובו ארצה, גם כאשר היציאה מהארץ הינה בשעות אחה"צ או הערב והחזרה לארץ בשעות הבוקר. בכל מקרה שבו יתווספו ימים למניין ימי החבילה, בשל שינוי בלוח זמני הטיסות או שינויים בלתי צפויים ואחרים בחבילה, יחויב הנוסע בתשלום נוסף בהתאם לעלות בפועל שתתווסף ל"ישראייר". ייתכנו מקרים בהם יופחתו מספר ימי החבילה בשל שינוי בלוח זמני הטיסות או שינויים בלתי צפויים ואחרים בחבילה.

  הזמנת חבילת ספא
  החבילה מבוצעת על ידי הספק הספציפי (אתר הספא או המלון) ממנו הוזמנה בהתאם לתנאים ובאחריותו, לרבות אחריותו לביצוע השירותים, לטיב ו/או רמת השירותים וכיו"ב. יש לבצע את כלל הזמנות הטיפולים, לפחות 20 יום לפני ההגעה לאתר הספא. מובהר לנוסע כי יתכן ובשל מגבלות רפואיות של הנוסע, לא יוכל הנוסע לקבל טיפולים כלשהם, או בכלל. "ישראייר" לא תישא באחריות במקרים בהם לא בוצעה הזמנה כאמור וכתוצאה מכך לא קיבל הנוסע טיפולים רפואיים באתר הספא. על הנוסע להיבדק מראש ולוודא כי מצב בריאותו מתאים לקבלת טיפולים. "ישראייר" לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן למקרה בו לא יכול הנוסע לנצל את שירותי הספא, כולם או מקצתם, כתוצאה מאי עמידתו בתנאי זה. אנו ממליצים לנוסע להצטייד בתעודות רפואיות, צילומים ומכתב מהרופא המטפל (בשפה האנגלית). ברוב אתרי הספא, ייבדק הנוסע ע"י רופא מוסמך שיקבע תוכנית אישית המתאימה למצב בריאותו ו/או רצונותיו. בדיקה זו, תיערך למחרת יום הגעת הנוסע לאתר הספא. אנו מבקשים להפנות את תשומת לב הנוסע לכך, כי בדיקות אינן מתקיימות בימי א' וחגים מקומיים. יודגש, כי במקרים בהם על פי חוות דעתו של הרופא באתר הספא, לא יוכל הנוסע לקבל טיפול מסוים או טיפולים בכלל וכתוצאה מכך יחליט הנוסע לבטל את שהותו באתר הספא, יחולו על הנוסע כל ההוצאות הכרוכות בביטול שהותו ובחזרתו לישראל. הטיפולים ניתנים במרכז הספא של המלון או בקרבתו. אין טיפולים בימי ההגעה, העזיבה, ימי שבת, א' וחגים מקומיים. לא יינתנו החזרים בגין טיפולים שלא נוצלו.
   
  דמי ביטול/שינוי הזמנה 
  הזמנה שנשלחה ובוטלה/שונתה, תחויב בדמי ביטול/שינוי, בהתאם לסוג שירותי התיירות שהוזמנו, מחלקת המחירים שהוזמנה, מועד ביצוע ההזמנה, מועד יציאת הטיסה, מועד ביטול/שינוי ההזמנה והשיעורים מן התמורה שבצידם ואלו לא יוחזרו לנוסע.
  הודעת הביטול/שינוי תיעשה בכתב בלבד ל"ישראייר", אך ורק בשעות פעילות משרדי "ישראייר".
  התנאי ביטול/שינוי המצוינים לעיל מתייחסים אך ורק להזמנות שבוצעו ישירות באתר "ישראייר נט" ולא להזמנות שבוצעו באתרי קופונים כגון גרופון וכד' ו/או להזמנות שבוצעו אצל סוכני נסיעות ו/או להזמנות אשר פורטו לגביהם בפרסום נפרד דמי ביטול/שינוי מיוחדים ו/או שונים מהמצוין בתנאים אלו.
  ימי עסקים – ימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 ל-16:00 בלבד ושישי בין השעות 09:00 ל-13:00 בלבד (שאינם חג בארץ). יום היציאה אינו נספר כיום עסקים במניין ימי הביטול/שינוי.
  נוסע אשר לא יעשה שימוש בשירותי התיירות המוזמנים או ינצל רק חלק מאותם שירותי תיירות, מכל סיבה שהיא, יחויב בתשלום דמי ביטול בשיעור של 100% ממחיר שירותי התיירות.
  במקרים של איחור/אי התייצבות נוסע לטיסה בינלאומית יבוצע החזר מיסי נמל בלבד בכל המחלקות. בטיסות פנים ארציות אין החזר כספי.
  תוקף כרטיסי הטיסה הינם שנה ממועד טיסת היציאה.
  במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה, יחול התשלום עבוד הסדרת האשרה על הנוסע. 
  ישראייר ממליצה למשתמש באתר "ישראייר נט" לבטח עצמו על חשבונו מרגע ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול וכן על בדיקת תנאי אותם ביטוחים.
   
  לתנאי ביטול של טיולים מאורגנים פסח-אביב-קיץ-חגים 2014 לחצו כאן

  לתנאי ביטול של טיולים מאורגנים מסורת 2014 לחצו כאן


  לתנאי ביטול של טיולים מאורגנים דוברי רוסית 2014 לחצו כאן

  דמי ביטול/שינוי הזמנה לחבילות נופש/טוס וסע/ספא וכרטיסי טיסה לחו"ל
  1.    עד 21 יום לפני מועד הטיסה הלוך - דמי ביטול/שינוי בסך 50$ לנוסע.
  2.    21 עד 14 יום לפני מועד הטיסה הלוך - דמי ביטול/שינוי בסך 60% לנוסע.
  3.    פחות מ-14 יום לפני מועד הטיסה הלוך - 100% דמי ביטול/שינוי לנוסע (מלבד מיסי נמל שיוחזרו).
  4.    שינוי שם בהזמנה פחות מ-21 יום לפני מועד הטיסה הלוך יחייב בתשלום של 100$ לנוסע במקרה של טיסות סדירות בהזמנה ו-25$ לנוסע במקרה של טיסות שכר בהזמנה.
   
  דמי ביטול/שינוי הזמנה לחבילות ספורט/הופעות/בתקופות תערוכות וירידים ולכרטיסים להופעות ומשחקים לחו"ל
  1.    ממועד אישור ההזמנה – 100% דמי ביטול/שינוי לנוסע (מלבד מיסי נמל שיוחזרו).
  2.    שינוי שם בהזמנה פחות מ-21 יום לפני מועד הטיסה הלוך יחייב בתשלום של 100$ לנוסע.
   
  דמי ביטול/שינוי לכרטיס טיסת ישראייר לחו"ל
  תוקף כרטיסי הטיסה הינם שנה ממועד טיסת היציאה. לא ניתן כלל לשנות את יעדי הטיסה בכרטיסים אלו. מחלקות  I, V, P, N - כיוון אחד
  דמי ביטול - עד 14 יום לפני מועד יציאת הטיסה תמורת 100$ לנוסע לכיוון, פחות מ-14 יום לפני מועד יציאת הטיסה - 100% לנוסע לכיוון למעט החזר מיסי נמל.
  דמי שינוי – ניתן עד 6 שעות לפני מועד יציאת הטיסה 100$ לנוסע לכיוון + תשלום ההפרש בין המחלקות אם אין מושבים פנויים על אותה מחלקה.
  איחור/אי התייצבות נוסע לטיסה - החזר של מיסי נמל בלבד.
  מחלקות  Z, H, Q, R, M – הלוך ושוב
  דמי ביטול – עד 14 יום לפני מועד יציאת הטיסה תמורת 150$ לנוסע, פחות מ-14 יום לפני מועד יציאת הטיסה - 100% לנוסע למעט החזר מיסי נמל.
  דמי שינוי – ניתן עד 6 שעות לפני מועד יציאת הטיסה 150$ לנוסע + תשלום ההפרש בין המחלקות אם אין מושבים פנויים על אותה מחלקה.
  איחור/אי התייצבות נוסע לטיסה – החזר של מיסי נמל בלבד.
  מחלקות  B,X ,O- כיוון אחד
  דמי ביטול - עד 3 ימים לפני מועד יציאת הטיסה תמורת 100$ לנוסע לכיוון, פחות מ-3 ימים לפני מועד יציאת הטיסה - 100% לנוסע לכיוון למעט החזר מיסי נמל.
  דמי שינוי – ניתן עד 6 שעות לפני מועד יציאת הטיסה 100$ לנוסע לכיוון + תשלום ההפרש בין המחלקות אם אין מושבים פנויים על אותה מחלקה.
  איחור/אי התייצבות נוסע לטיסה - החזר של מיסי נמל בלבד.
  מחלקות B , X,O – הלוך ושוב
  דמי ביטול - עד 3 ימים לפני מועד יציאת הטיסה תמורת 150$ לנוסע, פחות מ-3 ימים לפני מועד יציאת הטיסה - 100% לנוסע למעט החזר מיסי נמל.
  דמי שינוי - ניתן עד 6 שעות לפני מועד יציאת הטיסה 150$ לנוסע לכיוון + תשלום ההפרש בין המחלקות אם אין מושבים פנויים על אותה מחלקה.
  איחור/אי התייצבות נוסע לטיסה - החזר של מיסי נמל בלבד.
  מחלקות L, T, K
  דמי ביטול - ניתן עד 6 שעות לפני מועד יציאת הטיסה תמורת 75$ לנוסע לכיוון.
  דמי שינוי - ניתן עד 6 שעות לפני מועד יציאת הטיסה 75$ לנוסע לכיוון + תשלום ההפרש בין המחלקות אם אין מושבים פנויים על אותה מחלקה.
  איחור/אי התייצבות נוסע לטיסה - החזר של מיסי נמל בלבד.
  איחור/אי התייצבות נוסע לטיסה שלא הודיע על ביטולה - יחויב הנוסע בסכום של 125$ לכיוון.
  מחלקות S, Y
  דמי ביטול - ניתן עד 6 שעות לפני מועד יציאת הטיסה ללא דמי ביטול.
  דמי שינוי - ניתן עד 6 שעות לפני מועד יציאת הטיסה ללא דמי שינוי.
  איחור/אי התייצבות נוסע לטיסה שלא הודיע על ביטולה - יחויב הנוסע בסכום של 125$ לכיוון.
  שינוי שם – ניתן בכל המחלקות מחירים בתמורה לתשלום של 100$ לנוסע.
   
  דמי ביטול/שינוי ואי התייצבות לטיסת ישראייר פנים ארצית (שנרכשה במחיר מלא)
  לקוח שהזמין כרטיס טיסה במחיר מלא (377 ש"ח למבוגר לכיוון עבור טיסות מ/ל שד"ב ונתב"ג או 271 ₪ למבוגר לכיוון תושב אילת, 414 ש"ח למבוגר לכיוון עבור טיסות מ/ל חיפה או 344 ₪ למבוגר לכיוון תושב אילת), יהיה חייב בדמי ביטול/שינוי לפי הפירוט הבא:
  ניתן לבטל או לשנות את מועד הטיסה עד שעתיים לפני מועד הטיסה המצוין בהזמנה ללא דמי ביטול או שינוי.
  נוסע שלא התייצב לטיסה או איחר לטיסה יחויב בתשלום מלא.
  נוסע שלא התייצב לטיסה או איחר לטיסה, יוכל לנצל את הכרטיס, על בסיס מקום פנוי ובאותו היום בלבד, ללא ביצוע הזמנה נוספת מראש אך לא יקבל החזר כספי.
  הודעות על שינויים או ביטולים בטיסה יתקבלו עד שעתיים לפני מועד הטיסה בלבד או בשעות פעילות משרדי ישראייר בלבד.

  דמי ביטול/שינוי ואי התייצבות לטיסת ישראייר פנים ארצית (שנרכשה במחיר מוזל)
  לקוח שהזמין כרטיס טיסה במחיר מוזל (כל מחיר שאינו מחיר המחירון המלא הרשמי של ישראייר, 377 ש"ח למבוגר לכיוון עבור טיסות מ/ל שד"ב ונתב"ג או 271 ₪ למבוגר לכיוון תושב אילת, 414 ש"ח למבוגר לכיוון עבור טיסות מ/ל חיפה או 344 ₪ למבוגר לכיוון תושב אילת) יהיה חייב בדמי ביטול/שינוי לפי הפירוט הבא:
  מרגע ביצוע ההזמנה ועד שבוע לפני מועד הטיסה יחויב בסך 35 ש"ח לנוסע לכיוון.
  משבוע ועד שעתיים לפני מועד הטיסה יחויב בסך 60 ש"ח לנוסע לכיוון.
  כל שינוי בהזמנה (כולל שינוי שם) יהיה כרוך בתשלום ההפרש בין המחיר ששולם לבין מחיר הטיסה במועד ביצוע השינוי ובנוסף בתשלום דמי שינוי בסך 30 ש"ח לנוסע לכיוון.
  נוסע שלא התייצב לטיסה ולא הודיע על כך עד שעתיים לפני מועד הטיסה יחויב בתשלום מלא.
  נוסע שלא התייצב לטיסה או איחר לטיסה, יוכל לנצל את הכרטיס, על בסיס מקום פנוי ובאותו היום בלבד, בתמורה לתשלום ההפרש בין מחיר הכרטיס ששולם למחיר המחירון המלא של ישראייר.
  הודעות על שינויים או ביטולים בטיסה יתקבלו עד שעתיים לפני מועד הטיסה בלבד או בשעות פעילות משרדי ישראייר בלבד.

  דמי ביטול/שינוי ואי התייצבות לטיסת ישראייר פנים ארצית (שנרכשה במחיר מבצע מיוחד)
  לקוח שהזמין כרטיס טיסה במחיר מבצע מיוחד, כגון כרטיסים שנרכשו באתרי קופונים (גרופון, באליגם, ביג דיל ו-BUY 2 FLY וכד') ו/או מבצע 1+1, לא יוכל הנוסע לשנות כלל כרטיס זה וביטולו הינו כרוך בדמי ביטול מלאים.
  נוסע שלא התייצב לטיסה יחויב בתשלום מלא.
  נוסע שלא התייצב לטיסה או איחר לטיסה, לא יוכל לנצל את הכרטיס ועל הנוסע יהיה לרכוש כרטיס טיסה חדש.

  דמי ביטול/שינוי מלונות וחבילות נופש בישראל
  ביטול/שינוי הזמנה עד 14 יום לפני מועד האירוח יחויב ב- 100 ש"ח לחדר או בהתאם למדיניות המלון.
  ביטול/שינוי הזמנה 14 יום ועד 7 ימים לפני מועד האירוח יחויב ב- 25% מערך ההזמנה הכולל או בהתאם למדיניות המלון.
  ביטול/שינוי הזמנה פחות מ-7 ימים לפני מועד האירוח יחויב ב- 50% מערך ההזמנה הכולל או בהתאם למדיניות המלון.
  אי הגעה למלון תחויב ב-75% מערך ההזמנה הכוללת או בהתאם למדיניות המלון.
  בנוסף לדמי הביטול/שינוי הנ"ל יגבו דמי טיפול בסך 100 ש"ח לחדר.

  דמי ביטול בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ( להלן - "חוק הגנת הצרכן")
  למרות האמור בסעיף "דמי ביטול/שינוי הזמנה", בהתאם לסעיף 14ג(ג) ולסעיף 14ג(ד)(2) לחוק, בעסקאות מכר מרחוק רשאי הנוסע (שאינו לקוח עסקי) לבטל את העסקה אצל "ישראייר" בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים על העסקה, לפי המאוחר ובכפוף לכך שמועד ביטול העסקה אינו חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (לעניין זה "ימים שאינם ימי מנוחה" משמעם - ימי עסקים שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג). במקרה של ביטול על פי הוראות החוק יוחזר לנוסע ע"י "ישראייר", בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הנוסע, ו"ישראייר" תבטל את חיובו של הנוסע בשל העסקה ולא תגבה מהנוסע סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. תשומת הלב מופנית לכך שהאמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי זכות הצרכן לביטול העסקה תהיה כקבוע בנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו- 14ה לחוק ובתקנותיו. הודעה על ביטול הזמנה ב"ישראייר", ביוזמת הנוסע ("הודעת הביטול"), תימסר בכתב בלבד ל"ישראייר". ככל שמסר הנוסע הודעת ביטול כאמור, תמסור לו "ישראייר" אישור על הביטול הכולל את מספר הביטול. על לקוח שלא יעמוד בתנאים אלו ובכל מקרה ביטול אחר ובכפוף להוראות כל דין, יחולו על הלקוח דמי הביטול כפי שנקבעו על פי מדיניות "ישראייר" ובכפוף לתנאי ההזמנה המפורטים בתקנון זה.
   
  אשרות ודרכונים 
  טעות בהקשת פרטי הדרכון, לרבות תוקפו, אשר בגינה ייגרמו לנוסע נזקים, מכל סוג שהוא, יהיו על אחריות הנוסע בלבד. באחריות הנוסעים (כולל קטינים) להצטייד בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ, באופן שיכסה את תקופת השהות בחו"ל, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה, וכן לציין בפני "ישראייר" אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי או תעודת מעבר. נוסע שהצהיר כי ברשותו אשרת כניסה מתאימה בהתאם לחוקי מדינת היעד, ובהגיעו לשדה התעופה ו/או למדינת היעד והתברר כי אינו מחזיק באשרה המתאימה, הרי שהנזקים שיגרמו לו ו/או לחברת התעופה בעקבות כך, יהיו על אחריותו בלבד. נזקים שגרם כאמור הנוסע לחברת התעופה, ישולמו על ידו מיידית עם דרישתה הראשונית של "ישראייר" לכך. בנוסף ומבלי לפגוע במחויבותו הנ"ל של הנוסע, תהיה "ישראייר" רשאית לגבות סכומים אלו באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המשתמש ו/או בכל אופן אחר. חובה על כל אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו באחריות הנוסע בלבד. כל הוצאה ו/או נזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות כניסה לא תקינות, והמונעות כניסת הנוסע למדינה כלשהי, תחול על הנוסע בלבד.
   
  קבלת מסמכי נסיעה 
  על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מ"ישראייר", ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שוברי בתי מלון, שוברי העברות, שובר השכרת רכב וכיו"ב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.

  מידע כללי לגבי טיסות לחו"ל 
  לקוח המעוניין בפרטים אודות סטטוס אישור הטיסות שבאתר "ישראייר נט", יכול לפנות לכתובת מייל site@israir.co.il  ולקבל את המידע המעודכן המצוי בידנו. המידע בדבר אישורן של הטיסות הינו באחריות סיטונאי הטיסות ו/או חברות התעופה. "ישראייר" ו/או חברות התעופה ו/או סיטונאי הטיסות שומרים לעצמם את הזכות לשנות או לבטל את מועד הטיסה שפורסם. הטיסות הנן מתבצעות על ידי חברות תעופה שונות (ישראליות ו/או זרות), בטיסות שכר ו/או לאו קוסט ו/או סדירות אשר מטבען עשויים להיות בהן ביטולים, עיכובים, איחורים ושינויים בנתיב ו/או ביעד ו/או במספר הטיסה ו/או בחברת התעופה (שינוי מחברה תעופה ישראלית לזרה או ההיפך) של הרגע האחרון על פי כל דין. הטיסות מבוצעות על-ידי המוביל האווירי (חברת התעופה) בהתאם לתנאיו ובאחריותו, לרבות אחריותו לעיכובים, שינויים, הקדמות, ביטולים ואובדן/עיכוב או נזק לכבודה על פי כל דין, לרבות מגבלות על אחריות זו. אובדן או נזק למטען ותכולתו בטיסה או בהליכים השונים בנמלי התעופה, אינם בכל מקרה באחריות "ישראייר". תשומת לב הנוסע מופנית אל תנאי חוזה התובלה המפורטים על גב כרטיס הטיסה ו/או באתר האינטרנט של המוביל האווירי. כמו כן ניתן לקבל את תנאי חוזה התובלה במשרדי המוביל האווירי. במקרה של איחור בטיסה בשדה התעופה, על הנוסע לפנות לנציגי חברת התעופה בדלפקי הבידוק שלה לצורך קבלת סיוע. על הנוסע להתייצב בדלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN), לאחר סיום הבידוק ביטחוני, ולא יאוחר משלוש שעות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה. דלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN) יסגרו שעה לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה. הטיסה לא תתאחר עקב הגעה מאוחרת של נוסעים לדלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN) או לשער העלייה למטוס. כבודתם של נוסעים מאחרים תורד מהמטוס וזאת על מנת למנוע עיכוב ביציאת הטיסה. "ישראייר" לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב במועד הנדרש לטיסה. על הנוסע חלה האחריות למסור ל"ישראייר" מספר טלפון בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים מ"ישראייר". הושבת ושיבוץ הנוסעים במטוס הינם באחריותה הבלעדית של חברת התעופה ואין "ישראייר" יכולה להתחייב למושב זה או אחר ו/או להושבת נוסעים מאותה משפחה ביחד במטוס, גם אם הועברה לה בקשה מראש על כך ע"י הנוסעים. השירות במטוסי ישראייר אינו כולל ארוחות ושתייה. בחלק ממטוסי ישראייר, ניתן יהיה, בתשלום נוסף, עד גמר המלאי, לרכוש כריך או סלט ושתייה ישירות במטוס. בשאר הטיסות "ישראייר" אינה אחראית לאספקת ארוחה כשרה ו/או כל סוג ארוחה אחרת בטיסות, והדבר הינו באחריות חברת התעופה בלבד ובהתאם לאפשרויותיה בלבד, גם אם "ישראייר" נתבקשה לכך מראש. בחלק מאותן טיסות תגבה חברת התעופה בגין הארוחה תשלום נוסף ישירות מהנוסע בהתאם לתנאים הנהוגים אצלה ועל הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל "ישראייר". "ישראייר" תהיה רשאית להעביר נוסעים מטיסה של חב' תעופה אחת לטיסה של חב' תעופה אחרת ו/או לשנות את זמן הטיסה. לא תמיד הטיסות הן ישירות ולעיתים  כלולות בנתיבי הטיסות  נחיתות ביניים והחלפת מטוסים. יתכנו מקרים בהם עקב הרשמת יתר לטיסה על-ידי חברת התעופה ו/או ספק הטיסה (דבר שאינו בשליטת "ישראייר"), יאלץ הנוסע  לטוס בטיסה שונה מזו של שאר הנוסעים בהזמנה. חלק מטיסות החזרה ארצה הינן בשעה מאוחרת שמאפשרת שהות נוספת בחו"ל. גם במקרים כאלו פינוי החדרים במלון יהיה עד השעה 10:00 בבוקר באותו היום. קיימת אפשרות בכפוף ליכולת המלון, לאפשר לנוסע שיחפוץ בכך להמשיך ו"להחזיק" בחדרו תמורת תשלום נוסף ישירות למלון עד לשעת  היציאה. נוסע שימסור בעת ביצוע ההזמנה מידע שגוי על גילו של ילד על מנת לקבל מחיר מוזל יותר, יחויב  במקום ע"י חברת התעופה או ע"י "ישראייר" גם לאחר שובו ארצה עבור ההפרש במחיר מלא על פי מחירון חברת התעופה, ללא אפשרות לקבלת החזר. נוסעת בהריון מחויבת באישור רופא המאשר לה לטוס ובכל מקרה העלתה לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה ועל הנוסעת לברר מראש לפני ביצוע ההזמנה תנאי חברת התעופה בנוגע להטסת נוסעת בהריון. מחיר כרטיס טיסה לתינוק מתחת לגיל שנתיים הינו בין 70$ ל-350$ (תלוי ביעד) ללא זכות למושב ו/או עריסה ו/או מטען ו/או שירות כלשהו הניתן ע"י חברת התעופה.
   
  הטסת נשים בהריון בטיסות ישראייר
  נשים בהריון עד סוף שבוע 27 – יחתמו על טופס הגבלת אחריות בדלפקי הצ'ק אין לטיסה.
  נשים בהריון החל משבוע 28 ועד סוף שבוע 35 – יחתמו על טופס הגבלת אחריות ויציגו אישור רופא המאשר את הטסתן.
  נשים בהריון החל משבוע 36 – אינן מורשות לטוס כלל.
  חובת ההצהרה על מצב הריון חלה על הנוסעת בעת ביצוע ההזמנה ובעת ההתייצבות בדלפק הצ'ק אין לטיסה.
  מטען
  בטיסות לאו קוסט, על הנוסע לוודא כי התשלום עבור הכרטיס טיסה הינו כולל גם את עלות הטסת הכבודה, אחרת ייאלץ לשלם עלות זו ישירות לחברת התעופה בדלפקי הבידוק לטיסה בשדה התעופה. בשאר הטיסות מטען הנוסע יכלול עד מזוודה בינונית אחת ועד תיק יד אחד לכל נוסע. יחד עם זאת, תנאי הטסת המטען בטיסות (גודל-משקל-מחיר כבודה) נקבעים על ידי חברות התעופה ועלולים להשתנות מעת לעת ובחלק מחברות התעופה אף נדרש תשלום בגין הטסת הכבודה ועל הנוסע לוודא את התנאים מראש אצל "ישראייר". בנוסף, עבור מטען עודף, גודל מזוודה חריג או מזוודה נוספת, תגבה חברת התעופה תשלום נוסף ישירות מהנוסע בהתאם לתנאים הנהוגים אצלה. כרטיס טיסה לתינוק מתחת לגיל שנתיים הינו ללא זכות למושב ו/או עריסה ו/או מטען ו/או שירות כלשהו הניתן ע"י חברת התעופה.
   
  תנאי חוזה התובלה האווירית
  1. בחוזה זה "כרטיס" משמעותו כרטיס נוסע וכרטיס כבודה זה, ובמקרה של כרטיס אלקטרוני, ככל שהדבר ישים, תכנית טיסה/‏קבלה זאת, שהתנאים וההודאות מהווים חלק הימנו, "תובלה" משמעותה זהה עם "הובלה" ו"הולכה", "מוביל אווירי" משמעותו כל המובילים, המובילים או המתחייבים להוביל את הנוסע או את כבודתו לפי חוזה זה או לבצע כל שרות אחר אגב תובלה אווירית כזאת. "אמנת ורשה" משמעותה האמנה לאיחוד כללים מסוימים בדבר תובלה אווירית בינלאומית, שנחתמה בורשה ב-12 באוקטובר 1929, או אמנה זו כפי שתוקנה בהאג ב-28 בספטמבר, 1955, הכל לפי הישים מביניהם.
  2. תובלה על פי חוזה זה כפופה לכללים ולהגבלות הנוגעים לאחריות כפי שנקבעו באמנה, מלבד אם תובלה כזאת איננה "תובלה בינלאומית" כמוגדר באמנה.
  3. במידה והדבר לא יהיה בסתירה עם ההוראות הנכללות לעיל, כל תובלה ושירותים אחרים המבוצעים ע"י כל אחד מהמובילים האוויריים כפופים אל: (1) התנאים הנכללים בכרטיס זה (2) תעריפים ישימים (3) תנאי התובלה והתקנות המתייחסות אליהם של המוביל האווירי, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאים אלו (ואשר עפ"י בקשה ניתנים לעיון במשרדי המוביל האווירי), מחוץ לתובלה בין מקום בארצות הברית או בקנדה וכל מקום מחוץ למדינות אלה, שעליה יחולו התעריפים התקפים בארצות אלה. 
  4. שמו של המוביל האווירי יכול להיות מצוין בכרטיס בקיצור, השם המלא וקיצורו רשומים בתעריפים בתנאי התובלה, בתקנות ובלוחות הזמנים של המוביל האווירי. כתובתו של המוביל האווירי תהא נמל התעופה של מקום היציאה המצוין בכרטיס מול הקיצור הראשון של שם המוביל האווירי, מקומות החניה המוסמכים הם אותם המקומות המפורטים בתנאים אלו או הנקובים בלוחות הזמנים של המוביל האווירי במקומות חניה רשומים בקו המסע של הנוסע. תובלה שיש לבצע לפי חוזה זה ע"י כמה מובילים אוויריים בזה אחר זה, תראה כמבוצעת על ידי מוביל אווירי אחד.
  5. מוביל אווירי המוציא כרטיס לתובלה על הקו של מוביל אווירי אחר, עושה כן בתור שלוחו של אותו מוביל אווירי אחר.
  6. כל פטור מאחריות או הגבלת אחריות של המוביל האווירי יחול על שלוחיו, עובדיו ונציגיו של המוביל האווירי וכל איש שבכלי הטייס שלו משתמש המוביל האווירי לצרכי תובלה.
  7. כבודה רשומה המובלת בתובלה בינלאומית תימסר למחזיק בכרטיס הכבודה. במקרה של נזק לכבודה יש להגיש תלונה בכתב למוביל האווירי. מייד לאחר גילוי הנזק ולכל המאוחר תוך שבעה ימים מיום הקבלה. במקרה של איחור בקבלת הכבודה, יש להגיש תלונה תוך 21 יום מיום מסירת הכבודה. ראה תעריפים או תנאי תובלה המתייחסים לתובלה שאינה בינלאומית.
  8. כרטיס זה יפה לתובלה לתקופה של שנה אחת מיום הוצאתו, מלבד אם נאמר אחרת בכרטיס זה, בתעריפים, תנאי התובלה או התקנות המתייחסות אליהם של המוביל האווירי. תוקף הכרטיס כפוף לתשלום מחירו. דמי התובלה בגין התובלה, בהתאם לכרטיס זה, כפופים לשינוי לפני התחלת התובלה. המוביל האווירי זכאי לסרב לבצע את התובלה, באם לא שולמו דמי התובלה הישימים. במידה וכרטיס זה הוצא עבור טיסת שכר, כרטיס זה יהיה תקף אך ורק לטיסה הספציפית שבגינה הוצא.
  9. המוביל האווירי מתחייב לעשות את מיטב המאמצים להוביל את הנוסע ואת הכבודה בזמן מתקבל על הדעת. המוביל האווירי אינו ערב לזמנים הנקובים בלוחות הזמנים, או בכל מקום אחר והם אינם מהווים חלק מחוזה זה. הזכות בידי המוביל האווירי, ללא הודעה, להשתמש במובילים אוויריים או בכלי טייס, ממלאי מקום ובמקרה של צורך לשנות או להחסיר כל מקום נחיתה הנקוב בכרטיס. לוחות הזמנים ניתנים לשינוי ללא הודעה. המוביל האווירי איננו מקבל על עצמו כל אחריות לתובלה מקשרת.
  10. הנוסע חייב למלא אחרי דרישות נסיעה ממשלתיות, להמציא את מסמכי היציאה, הכניסה וכל מסמך דרוש אחר ולהגיע לנמל התעופה בזמן הנקוב ע"י המוביל האווירי או באם אין זמן קבוע לכך, בעוד מועד המאפשר את השלמת סידורי היציאה.
  11. אין לכל עובד, או נציג של המוביל האווירי כל סמכות לשנות כל הוראה מהוראות חוזה זה או לוותר עליה.
  12. המוביל האווירי לא יישא באחריות לנזק בגין איחור בביצוע תובלת נוסעים ואו תובלת כבודה כמפורט באמנת ורשה על תיקוניה.
  13. במקרה והתעוררה בעיה בדבר טעינת כלי הטיס למעלה מהמידה, המוביל האווירי יחליט לפי שיקול דעתו המוחלט, מי הם הנוסעים ואילו הם החפצים אשר יובלו ומי הם הנוסעים ואילו החפצים אשר לא יובלו באותה טיסה. הזכות בידי הנוסע שהובלתו עצמו נדחתה כאמור לבטל את הכרטיס ולקבל את דמי התובלה בחזרה.
  14. ישראייר צ'רטר ו/או המוביל האווירי אינם מקבלים על עצמם את האחריות להעלמו, אובדנו או גניבתו של כרטיס הטיסה וכרטיס הכבודה הרשומה והנוסע לא יהיה זכאי לקבל כרטיס נוסע ו/או כרטיס כבודה אחר במקום אלו שאבדו או נגנבו או לכל זכות ואו תמורה בגינם.
  תוספת תנאי חוזה התובלה האווירית
  1 א. כרטיס טיסה זה הוא לטיסת שכר האמורה להתבצע על ידי המוביל האווירי ששמו נקוב בשובר התובלות (להלן "המוביל") עבור המארגן (השוכר) כמשמעותו בתקנות בדבר טיסות שכר כפי שהן בתוקף מזמן לזמן בישראל, אשר שכר את קיבולת המטוס או מקצתה, כעוסק עצמאי ולא כסוכן של המוביל האווירי.
  ב. כרטיס הטיסה ותובלת הנוסע על פיו, כפופים לתנאי החוזה שבין המוביל האווירי מצד אחד והמארגן (השוכר) מצד שני.
  ג. הנוסע רכש את הזכות לתובלה מאת המארגן (השוכר) לפיכך, המוביל  האווירי אינו אחראי עבור מילוי התחייבויות המארגן (השוכר) כלפי הנוסע או מעשיו או למחדליו של המארגן (השוכר) מלבד אם חלה אחריות כזו על המוביל האווירי בהתאם לתנאי החוזה שבין המוביל לבין המארגן (השוכר) או על פי דין.
  ד. המארגן: ישראייר צ'רטר (1994) בע"מ ו/או ישראייר אינטרנשיונל שותפות מוגבלת.
  2. למרות האמור בסעיף 8 של תנאי החוזה התובלה האווירית המצוינים, כרטיס טיסה זה יפה לתובלה למועדים ולטיסות הנקובים בו בלבד או למועדים ולטיסות כפי ששונו ע"י המארגן.
   
  הודעה 
  אם מסע הנוסע כולל מקום יעוד סופי או מקום חניה במדינה אחרת מזו של מדינת היציאה, אמנת ורשה עשויה להיות ישימה והאמנה מסדירה ובמרבית המקרים מגבילה את אחריותו של המוביל האווירי במקרה מות או חבלה גופנית וכן במקרה של אובדן או נזק לכבודה. ראה גם הודאה הנושאת את הכותרת "הודעה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בדבר הגבלת אחריות" ו"הודעה בדבר הגבלת אחריות לכבודה".
   
  הודעה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בדבר הגבלת אחריות 
  ניתנת בזה הודעה לנוסעים בטיסה שמקום היעוד הסופי או מקום חנייה בה נמצא בארץ אחרת ולא בארץ היציאה כי הוראות אמנה הידועה בתוך אמנת וורשה עשויות לחול על כל הטיסה, לרבות קטעים שכולם בתוך ארץ היציאה או היעוד. בשביל נוסעים כאלה שטיסתם אל ארה"ב, מארה"ב או עם מקום חניה מוסכם בתוך ארה"ב האמנה וחוזי תובלה מיוחדים הנכללים בתעריפים החלים על הטיסה, כוללים תנאי שלפיו אחריות של מובילים מסוימים שהם צדדים לחוזים מיוחדים אלה, בגין מות או פציעה אישית של הנוסעים מוגבלת במרבית המקרים לדמי נזק מוכחים אשר לא יעלו על 75,000$ ארה"ב לנוסע וכי האחריות עד לגבול הנ"ל לא תהיה תלויה ברשלנות המוביל האווירי. בשביל נוסעים כאלה אשר טסים באמצעות מוביל אווירי שאיננו צד לחוזים מיוחדים אלה או אשר אינם טסים אל ארה"ב, מארה"ב או עם מקום חניה מוסכם בתוך ארה"ב, אחריות המוביל האווירי בגין מות או פציעה אישית של נוסעים מוגבלת במרבית המקרים ל-10,000$ ארה"ב או 20,000$ ארה"ב בקרוב. שמות המובילים האוויריים שהינם צדדים לחוזים מיוחדים אלה עומדים לרשות הנוסע בכל משרדי הכרטוס של מובילים אוויריים כאלה וניתנים לעיון פי בקשה. בדרך כלל ניתן להשיג כיסוי נוסף על ידי קניית ביטוח מחברה פרטית. הגבלת אחריותו של המוביל האווירי לפי אמנת וורשה או לפי חוזי תובלה מיוחדים כאלה איננה פוגעת בביטוח כזה. לשם אינפורמציה נוספת נא להיוועץ בחברת התעופה או בנציג חברת הביטוח.
   
  הודעה בדבר הגבלת אחריות לכבודה 
  אחריות המוביל האווירי לאובדן, איחור, או נזק לכבודה מוגבלת לכ-9.07$ לליברה (21.00$ לק"ג) של כבודה רשומה ו-400.00$ לכבודה בלתי רשומה לכל נוסע, מלבד אם הוצהר מראש על ערך יותר גבוה ושולמו היטלים נוספים. בגין סוגים מסוימים של חפצים בעלי ערך אין אפשרות להצהיר על הערכה גבוהה יותר. המוביל האווירי איננו אחראי לנזק לפריטים שבירים או מתכלים, כסף, תכשיטים, מתכות יקרות, דברי כסף, שטרי חליפין, ניירות ערך או חפצים אחרים בעלי ערך, מסמכים עסקיים או דוגמאות, דרכונים ותעודות זהות, הנכללים בכבודתו של הנוסע. פרטים נוספים אפשר לקבל מאת המוביל האווירי.
   
  הודעה על הטלת מסים אגרות והיטלים ע"י רשויות ממשלתיות 
  מחיר הכרטיס יכול שיכלול מסים, אגרות והיטלים המוטלים על הובלה אווירית ע"י רשויות ממשלתיות. המסים, האגרות וההיטלים האמורים יכולים להוות חלק משמעותי מעלות התובלה האווירית וכלולים במחיר הכרטיס. יתכן גם שהנוסע יתבקש לשלם מס, אגרה, או היטל שטרם נגבה בעת הנפקת הכרטיס. ההודעה שלהלן אינה חלה לגבי כרטיסים שנמכרו בארצות הברית לתובלה שמקום המוצא שלה הוא בארצות הברית חלה.
   
  אי העלאת נוסע לטיסה עקב רישום יתר 
  במדינות בהן קיימות תקנות בדבר פיצוי במקרים של רישום יתר, מפעילים המובילים האוויריים תכניות פיצוי לנוסעים שבידם הזמנת מקום מאושרת לטיסה ואשר נמנע מהם לעלות לאותה טיסה בגלל אי זמינות של מושבים, שנגרמה עקב רישום יתר. פרטים בדבר תכניות אלה ניתן לקבל במשרדי המוביל האווירי. המובילים האוויריים עשויים לבצע רישום יתר על מנת לצמצם את ההשלכות של אי התייצבות לטיסה וכדי לאפשר מסירת מקומות לנוסעים שבאופן אחר לא הייתה אפשרות להקצות להם מקום בטיסה.
   

  מידע כללי לגבי בתי מלון 
  פרטי המלון המבוקש הינם בגדר בקשה בלבד ו"ישראייר" אינה מחויבת בהם, כל עוד לא נתקבל אישורו הסופי של ספק המלון. במידה ולא יתקבל אישור של המלון המוזמן, יוצעו אלטרנטיבות שונות במידה ויוצעו ע"י ספק המלון. עם קבלת האישור למלון, תימסר לנוסע הודעה על כך. במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00, יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה ובמידה ולא תימסר הודעה מראש, לא תישא "ישראייר" באחריות כלשהי במידה ולא ישמר חדר עבור הנוסע. כמו כן, הנוסע יכול להודיע מראש בעצמו למלון שפרטיו רשומים בשובר מלון שקיבל מ"ישראייר". נוסע אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, ייקח על עצמו להודיע על כך ישירות למלון תוך לקיחת שם העובד/ת בקבלה, להם נמסרה הודעה לגבי הגעה מאוחרת. דרוג בתי המלון נקבע על-ידי רשויות התיירות המקומיות ו/או ספקים מקומיים (כך לדוגמא כפי שקיים באנגליה), על-פי הקריטריונים המקובלים באותו מקום. "ישראייר" תעשה כל שביכולתה לאכסן את הנוסע בבית המלון שהוזמן לפני היציאה, אולם יתכנו שינויים בשל הזמנת יתר שביצע בית המלון ו/או ספק המלון. במקרה כזה שומרים לעצמם בית המלון ו/או ספק המלון ו/או "ישראייר" את הזכות להסדיר מלון חלופי באזור או מחוץ לאזור.  במקרה שכזה, יהיה בית המלון ברמה דומה לזה שהוזמן. ברם, מודגש בזאת כי זהות בית המלון, להבדיל מרמתו המובטחת, איננה חלק מהתחייבות "ישראייר", מאחר ויתכנו שינויים של "הרגע האחרון" גם לאחר יציאת הנוסע מסיבות שאין ל"ישראייר" שליטה עליהן. במקרה של העברה  למלון בדרגה נמוכה יותר יזוכה הנוסע בהפרש המחיר, במידה וקיים ובמידה שיושב ל"ישראייר" מידי הספק המקומי בחו"ל ו/או המלון. בהוצאות ההעברה למלון החלופי יישאו המלון ו/או הספק מלון בחו"ל ו/או הנוסע בלבד זאת בהתאם לנסיבות המקרה. בבית המלון יידרש הנוסע להפקיד פרטי כרטיס אשראי בינלאומי כעירבון לצורך קבלת החדר. שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה על-פי מדיניות כל מלון ומלון, ולרוב הכניסה הינה החל מהשעה 15:00 ופינוי לפני השעה 10:00 בבוקר וזאת על מנת לאפשר לעובדי המלון לארגן את החדרים עבור האורחים הבאים – זאת בלי קשר למועדי הטיסות. יתכנו מקרים שבהם יאלץ הנוסע להמתין עד לקבלת החדרים או לאחר פינוי החדרים, בהתאם לשעות הנ"ל. האכסון בבתי המלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות נפרדות, כפי שיקבע על ידי בית המלון. אין באפשרות "ישראייר" להתחייב על סוג המיטות מראש, אף אם נתבקשה מראש. חדר ליחיד יתכן ויהיה קטן יותר מחדר זוגי. נוסע המעוניין בחדר ליחיד חייב להזמינו מראש בארץ תמורת תשלום נוסף. "ישראייר" אינה מתחייבת לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. במקרה של הזמנת חדר ל-3, תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה או מיטות נוספות (לעיתים מיטה מתקפלת או ספה נפתחת) לחדר זוגי, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המלון ואין באפשרות "ישראייר" להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. בארה"ב וקנדה הנוהג הוא שבתי מלון מספקים חדר עם 2 מיטות בלבד, לרוב 2 מיטות זוגיות. משפחה בת 3-4 נפשות המבקשת חדר אחד, תתאכסן בחדר עם שתי מיטות כמוסבר לעיל, לפחות אחת מהן תהיה זוגית ולא תוכנס מיטה נוספת לחדר. נוסע שימסור בעת ביצוע ההזמנה מידע שגוי על גילו של ילד בחדר הורים על מנת לקבל מחיר מוזל יותר, יחויב  במקום ע"י המלון או ספק המלון או "ישראייר" גם לאחר שובו ארצה עבור ההפרש במחיר מלא על פי מחירון המלון, ללא אפשרות לקבלת החזר. בבתי מלון אין זהות מושלמת בין החדרים, לרבות מבחינת רמתם ו/או גודלם ו/או תכולתם. יתכנו מקרים שבהם יקבלו נוסעים חדרים פחות טובים מחדרים שקיבלו נוסעים אחרים ובכל מקרה, שיבוץ הנוסעים בחדרים נעשה על ידי הנהלת המלון ובאחריותה ואין הדבר בשליטת "ישראייר". לא ניתן להבטיח קומה, נוף מסוים, אגף, מיקום בקומה, סוג חדר מסוים או קבלת דלת מקשרת. במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין "ישראייר" יכולה להבטיח שהנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. בארצות רבות, בתי המלון או חלקם, אינם בהכרח ממוזגים. בבתי מלון ממוזגים, "ישראייר" אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת ו/או כי לא יהיו תקלות במערכת מיזוג האוויר. בבתי מלון ממוזגים תיתכן הפסקת פעילות המזגן בחודשים מסוימים ו/או בשעות מסוימות וזאת על-פי נוהגי המלון ו/או בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה (כפי שקיים לדוגמא בטורקיה או ביוון). השיבוץ בחדרים, תחזוקת, תקינות ו/או הפעלת מערכות, שירותים ומתקנים במלון לרבות מעלית, מזגנים, וכיו"ב כמו גם זמינות ו/או איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים במלון וכן קיומם של שיפוצים מכל סוג שהוא הנעשים במלון ו/או בחדרים ו/או בסביבתם, רעש במלון ו/או בסביבתו הנגרם מרחוב סואן, תחנת רכבת ושדות תעופה ו/או עקב עבודות ברחוב או בסביבה וכל מטרד אחר במלון – כל אלה אינם בשליטת ו/או בהשפעת "ישראייר" ולפיכך אינם באחריותה, כי אם באחריות המלון בלבד. חלק מהשירותים המוצעים על-ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת בית המלון המוזמן רשאית לסגור מתקנים ו/או להפסיק מתן שירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין ל"ישראייר" כל אחריות למצבים אלה. יודגש, כי לא חלה על הנהלת המלון חובת דיווח על עצם קבלתה של החלטה כאמור ולא תתקבל כל טענה בדיעבד, בגין העדר יכולת ניצול מתקן ו/או שירות כלשהו ו"ישראייר" לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד מהשירותים במלון לא היה פעיל. דרישות מיוחדות לעניין חדרים בבתי מלון, לרבות בנוגע לנושאים המפורטים לעיל, לא יחייבו את "ישראייר", אלא אם אישרה "ישראייר" דרישות אלו בכתב ומראש לנוסע. בקשה לצירוף עריסה לתינוק לחדר במלון, הינה בגדר בקשה בלבד וביצועה בפועל הינה באחריות המלון ובהתאם לאפשרויותיו של המלון בלבד. בחלק מבתי המלון נדרשת בגין העריסה תוספת תשלום ישירות למלון. אין "ישראייר" אחראית על תוכן הפרסום המופיע באתר האינטרנט של המלון ו/או סוכנויות נסיעות אחרות ו/או חברות תיירות אחרות. במרבית מבתי המלון (גם במלונות על בסיס הכל כלול) נדרש תשלום נוסף ישירות למלון עבור שירותים מיוחדים ועבור השימוש במתקנים ו/או שירותים כמו סאונה, מסאג', חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, הזמנת סרטים, אינטרנט, מיני בר, אלכוהול תוצרת חוץ, מיצים טבעיים, כספת, חניה, שמשיות ומגבות בבריכת שחייה וכד' ולכן על הנוסע לברר במלון בטרם השימוש במתקנים ו/או שירותים מסוימים, האם השימוש בהם כרוך בתשלום ו"ישראייר" לא תהיה אחראית לדרישות תשלום כאמור. במלונות על בסיס הכול כלול, שירותי אוכל ושתייה ניתנים עד השעה 23:00 ומעבר לשעה זו יחויב הנוסע בגין שירותים אלו. ייתכן כי המלון ישנה את תנאי הכול כלול ושירותים מסוימים במלון יהפכו לכרוכים בתשלום ללא כל הודעה מוקדמת. בהתאם לדרישת ספקי המלונות בחו"ל, אם בזמן השהיה בחו"ל מתעורר הצורך בשינוי או ביטול הקשור להזמנה, על הנוסע לפנות ל"ישראייר". שינוי או ביטול שלא ייעשה כפי האמור לעיל ויעשה ע"י הנוסע ישירות עם בית המלון, עלול לא להיות מוכר כביטול המזכה בהשבה ובמידה ו"ישראייר" חויבה בגין זה, הנוסע יחויב במחיר שתחויב "ישראייר", בנוסף לכך יחויב הנוסע בהוצאות טיפול. אם חלילה נתקל מי מהנוסעים בבעיה במלון, עליו לפנות בזמן אמת להנהלת המלון ו/או ל"ישראייר", ובמידה ולא יעשה כן, לא יתקבלו תלונות על כך לאחר חזרתו ארצה  
   
  העברות 
  העברות הנוסע משדה התעופה למלון ובחזרה מתבצעות באמצעות אוטובוס/מיני-ואן/מונית מאסף ועל כן יתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/הורדת נוסעים נוספים בבתי מלון שונים ו/או עומסי תנועה ו/או עיכובים במעברי הגבול אשר עליהם אין  ל"ישראייר" כל שליטה. בחלק מבתי המלון אין באפשרות ההסעות להוריד/לאסוף את הנוסעים מפתח בית המלון ולכן יורד/ייאסף הנוסע בקרבת בית המלון. אוטובוס/מיני-ואן/מונית האיסוף משדה התעופה למלון ובחזרה לא ימתין לנוסעים מאחרים, ונוסע שלא יגיע בזמן להסעה יישא בתוצאות ובהוצאות עקב כך. יודגש כי על הנוסע לוודא מראש לפני טיסת החזור מחו"ל ברשימת איזו טיסה שמו מופיע ולאיזו שעת הסעה הינו רשום. "ישראייר" אינה יכולה להיות ואינה אחראית  לגבי תקינות תחזוקת האוטובוס/מיני-ואן/מונית ואיכות השירות בהם. אין "ישראייר" מתחייבת כי האוטובוס/מיני-ואן/מונית יהיה ממוזג ו/או כי המיזוג יפעל ו/או יהיה תקין. האוטובוס/מיני-ואן/מונית המקומיים המשמשים להעברות אינם מותאמים לנוסעים הנדרשים לכיסא גלגלים, ולכן על הנוסע להודיע מראש ל"ישראייר" בעת ביצוע ההזמנה בכל מקרה בו יש צורך בהזמנת רכב המותאם לנוסע הנדרש לכסא גלגלים, על מנת שיוזמן לנוסע רכב כזה שעליו תחול תוספת תשלום נוספת על הנוסע.
   
  סיורי בחירה 
  סיורי הבחירה נמכרים ומבוצעים על ידי ספקים מקומיים ו/או נציגים מטעמם, אינם כלולים במחיר החבילה וכרוכים בתשלום נוסף ישירות לספק המקומי (או לנציגים מטעמו) שמארגן סיורים אלו. ל"ישראייר" אין כל חלק בסיורי בחירה אלו והיא אינה נושאת באחריות מכל מין וסוג שהוא בגין סיורי בחירה אלו ו/או לכל הקשור לגביהם.
   
  השכרת רכב
  התקשרות נוסע אשר ברצונו לשכור רכב מ"ישראייר", היא לשם הזמנת רכב מספק חברת ההשכרה בארץ או בחו"ל. תפקידה של "ישראייר" מתמצה בהוצאת שוברי ההזמנה כהלכה, על מנת לקשר בין השוכר לבין ספק חברת ההשכרה בארץ או בחו"ל. השכרת רכב הינה בהתאם לתנאי חברת ההשכרה ממנה מושכר הרכב על ידי הנוסע וביצוע ההזמנה הינו באחריות חברת ההשכרה בלבד וכפוף לתנאי חברת ההשכרה. באחריות הנוסע לקרוא את התנאים המופיעים על גבי שובר השכרת הרכב. על הנוסע לשים לב כי יתכנו תשלומים אשר יחולו על הנוסע ואשר אינם כלולים במחיר ההשכרה אותם יש לשלמם בחו"ל. באחריות הנוסע לעדכן את "ישראייר" בטרם ביצוע הזמנת השכרת רכב באשר לגילו ובפרט אם גילו נמוך מ-25 שנים כיוון שברוב המדינות יש תוספת תשלום לנהגים עד גיל 25, בגין ביטוח נהג צעיר. על הנוסע (הרשום בשובר) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל על שמו וברישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון בינ"ל, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. במועד ביצוע ההזמנה, על השוכר להקפיד למסור את שעת הגעתו המשוערת לתחנת ההשכרה. הרכב המוזמן יישמר עבורו עד שעתיים משעת ההגעה המצוינת על גבי השובר השכרה. על השוכר לוודא, כי לא חלות הגבלות לגבי מסלול הנסיעה המתוכנן שלו, כגון: כניסה לארצות, מעבר על גבי מעברות וכדומה. שובר ההשכרה תקף אך ורק לתחנת ההשכרה ולתאריך ושעת לקיחת הרכב אשר צוינו על גביו מראש בישראל.
  יום ההשכרה: הנו בן 24 שעות (או חלק מהן) מרגע קבלת הרכב המושכר.  על כל איחור בשעת החזרת הרכב, או הארכת השכירות של הרכב מעבר למספר ימי השכירות שהוזמנו ושולמו מראש, יחולו חיובים נוספים בתשלום בהתאם למחירון המקומי של חברת ההשכרה, בתוספת ביטוחים ותשלומי חובה מקומיים. חובה להחזיר את הרכב המושכר במסגרת שעות העבודה של תחנת ההשכרה על מנת שחוזה ההשכרה ייסגר בנוכחות הנוסע. לקיחת ו/או החזרת הרכב שלא בשעות העבודה תחייב הנוסע בתשלום נוסף במקום.
  גיל השוכר: נהוג לקבוע גילאי מינימום ומקסימום. הללו משתנים ממדינה למדינה ויש לבררם בעת ביצוע ההזמנה.
  לקיחת הרכב: על השוכר להצטייד ברישיון נהיגה ישראלי ובינלאומי ברי תוקף לשנה ממועד לקיחת הרכב, כרטיס אשראי בינ"ל ודרכון על-שמו. כרטיס האשראי יינתן כביטחון ליתר התשלום ולהחזרת הרכב במצב תקין ובמועד שנקבע בשובר ההשכרה. לא יתקבל פיקדון במזומן.
  שובר ההשכרה: תקף אך ורק לשוכר הרכב (בעל השובר) ולפרטים המופיעים בו (חברת ההשכרה, תחנת ההשכרה, תאריך, שעה, קבוצת רכב וכד') ואשר צוינו על גביו מראש בישראל. כל שינוי בפרטים המופיעים על גבי השובר הינם באחריותו הבלעדית של השוכר. הנפקתו של השובר הינה הוכחה לביצוע ההזמנה בלבד ואינה מהווה חלק מחוזה השכירות אשר נחתם בין חברת ההשכרה לבין שוכר הרכב. תנאי החוזה אשר נחתמו בחו"ל מול חברת ההשכרה הם המחייבים. ימי השכירות המופיעים על גבי השובר אינם ניתנים לפיצול להשכרות נפרדות. אובדן השובר הינו באחריות השוכר. יש לשים לב לתשלומים שאינם כלולים במחיר ההשכרה ואותם יש לשלמם בחו"ל (כגון דלק, מיסים מקומיים, ביטוחים, נהגים נוספים, מושב בטיחות לתינוק וכד').
  סוג רכב: חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. כל קבוצה מכילה מספר סוגים של כלי רכב הניתנים לשינוי מעת לעת ע"י חברת ההשכרה.
  כיסוי ביטוחי CDW : הנו כיסוי לנזקי הרכב השכור. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק.
  כיסוי ביטוחי TP: הנו כיסוי נגד גניבת הרכב השכור. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק.
  אנו מפנים את תשומת לב הנוסע לכך, שהכיסויים הביטוחיים לעיל, אינם מכסים נזק שייגרם למרכב התחתון של הרכב ולצמיגים. במקרה של תאונה או גניבה או נזק לרכב על שוכר הרכב לפעול בהתאם להוראות חברת ההשכרה ממנה שכר הרכב. 
  שינויים וביטולים: בגין כל שינוי שיבוצע בהזמנת השכרת הרכב, יונפק שובר חדש. לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של השובר. נהגים נוספים (מעבר לשוכר) יחויבו בתשלום נוסף על פי תנאי חברת ההשכרה ויצטרכו לעמוד בתנאי הגיל, הוותק והרישיון ויהיו חייבים להציג דרכון ורישיון ישראלי ובינלאומי על שמם על מנת שיירשמו פרטיהם על חוזה השכירות. כל התחייבות ו/או הבטחה בעל פה להחזר כספי אשר ניתנה בחו"ל איננה מחייבת את "ישראייר".
  חילוקי דעות: "ישראייר" לא תשמש ככתובת לתביעות משפטיות כנגד חברת ההשכרה. מקום השיפוט בין השוכר לחברת ההשכרה יהיה כפי שיקבע בחוזה שבין השוכר לחברת ההשכרה בחו"ל כאמור ולחילופין בארץ היעד בלבד. מקום השיפוט בכל תלונה כנגד "ישראייר" יהיה כאמור בפרק "חילוקי דעות" שבתנאים שלהלן. קבלת השובר ומימושו על ידי השוכר מהווים את הסכמתו לתנאים המצוינים לעיל.
   
  תופעות טבע ומזג אויר
  על הנוסע לקחת בחשבון בעת ההזמנה, כי בארץ ו/או באזורים מסוימים אליהם הוזמנו שירותי התיירות יתכנו לאחר ביצוע ההזמנה תופעות שונות של מזג אויר (רעידת אדמה, סופת הוריקן, שיטפונות, ערפל, שלג, התפרצות הר געש וכד') ו/או נסיבות אחרות כלשהן (כדוגמת הפסקת חשמל, שביתות עובדים ומהומות מקומיות, מצב בטחוני מיוחד וכיו"ב). אין "ישראייר" אחראית על אירועים אלו כאמור שאינם בשליטת "ישראייר" העלולים לגרום לשינוי או ביטול כלשהו של מי משירותי התיירות אשר ייעשו על-פי שיקול דעתה הבלעדי של "ישראייר" ובהתאם לנדרש על-פי הנסיבות. יובהר עוד, כי במקרה של ביטול טיסה עקב תופעות אלו, ההוצאות שייגרמו לנוסעים כתוצאה מכך, יחולו על הנוסעים בלבד ולא על "ישראייר".
   
  נזקים וביטוח 
  בכפוף להוראות הדין, אין "ישראייר" אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת שירותי התיירות עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי. "ישראייר" ממליצה לנוסע לבטח עצמו על חשבונו מרגע ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול. "ישראייר" מודיעה בזאת מפורשות כי היא פועלת לארגן שירותי התיירות כמתווכת בלבד בין הנוסע לבין נותני השירותים המבצעים אותם ובכלל זאת חברות התעופה, חברות האוטובוסים, חברות השכרת הרכב, בתי המלון, וכיו"ב ולפיכך אין "ישראייר" אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם על-ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני שירותים. אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהם. אין "ישראייר" אחראית על תופעות שונות של מזג אויר (רעידת אדמה, שיטפונות, ערפל, שלג, התפרצות הר געש וכד') ו/או נסיבות אחרות כלשהן (כדוגמת שביתה, הפסקת חשמל ומהומות מקומיות) שאינן בשליטת "ישראייר" העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו בשירותי התיירות המוזמנים אשר ייעשו על-פי שק"ד הבלעדי של "ישראייר". יובהר עוד, כי במקרה של ביטול טיסה עקב תופעות אלו, ההוצאות שייגרמו לנוסעים כתוצאה מכך, יחולו על הנוסעים בלבד ולא על "ישראייר".

  פניות
  במקרים בהם מתעוררת בעיה או אי שביעות כלשהי משירות התיירות המוזמן, הנך מתבקש לפנות אל ספק השירותים ו/או ישירות ל"ישראייר", זאת על מנת לאפשר לנו לסייע בידך בזמן אמת. נוסעים אשר יבחרו לפעול בכוחות עצמם, מבלי ליידע את "ישראייר" או את ספקי השירותים המוזמנים, יישאו בהפרשי עלויות, במידה שיהיו, בין השירות אשר הוזמן ואושר על ידי "ישראייר" לזה בו בחרו. כמו כן, לא תשפה "ישראייר" נוסעים אשר יבחרו ליידע אותה רק בדיעבד, בגין בעיה ו/או אי שביעות רצון שהתעוררו מהשירות שהוזמן. על מנת שניתן יהיה לפנות במקרה הצורך לספק השירותים לברור תלונה, תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד ספקי השירותים, על הנוסע להביא בכתב בפני "ישראייר", תוך פרק זמן סביר לאחר מימוש השירות המוזמן, את דבר תלונתו, תביעתו ו/או טענתו, על מנת שיעבירה ל"ישראייר" בכדי שתוכל לברר את טענותיו מול הגורמים הרלבנטיים.
   
  חיסונים
  למדינות מסוימות נדרשים חיסונים. למידע מפורט בנושא, על הנוסע לפנות לאתר משרד הבריאות www.health.gov.il.
   
  אזהרות נסיעה
  למידע מפורט בנושא אזהרות על הנוסע לפנות לאתר משרד החוץ  www.gov.il/firstGov.
  דין ושיפוט 
  הדין החל על הזמנת המשתמש ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע והקשור לשימוש באתר זה, להזמנות המתבצעות בו ולכל דבר אחר בנדון נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.
   
   

  ישראייר תעופה ותיירות בע"מ
  רח' המלאכה 3 בית ויקטוריה,
  ת.ד 51315, תל אביב 6721503
  דואר אלקטרוני:   site@israir.co.il
  טלפון להזמנות: 1-700-700-186