• תקנון פעילות "זהה את הישראלי"

   

  1. הגדרות

  "התקנון" תקנון זה.

  "שם הפעילות" "זהה את הישראלי".  

  "הפעילות" פעילות אינטראקטיבית תחרותית נושאת פרס  (כהגדרתה להלן).

  "עורכת הפעילות" ישראייר תעופה ותיירות בע"מ ו/או מי שיוסמך מטעמה לשם עריכת, ניהול ותפעול הפעילות.

  "תקופת הפעילות" מיום  11.4.21 ועד  יום 18.4.21 (כולל)  ותקופה/ות נוספת/ות עליה/ן תהא רשאית עורכת הפעילות להודיע בדף עורכת הפעילות באתר האינטרנט ("תקופות הפעילות הנוספות"). על תקופות הפעילות הנוספות תחולנה הוראות תקנון זה בשינויים המחויבים, אם וככל שמחויבים.

  ההכרזה על הזוכה עד ה-30.4.21

  במידה ויהיה שינוי בלו"ז לגבי מועד הכרזת הזוכה , תיידע על כך עורכת הפעילות באתר האינטרנט . 

  "אתר האינטרנט" אתר FACEBOOK אשר כתובתו https://www.facebook.com/Israir

  "אתר עורכת הפעילות" www.israir.co.il

  "המשתתף בפעילות" גולש באתר האינטרנט, מגיל 18 ומעלה, ופעל בהתאם ליתר הוראות התקנון (כמפורט להלן) לצורך המשך השתתפות בפעילות. 

  "הפרס" כרטיס טיסה הלוך ושוה לאחד מיעדי ישראייר (H6) בקפריסין (לא כולל מסי נמל וכבודה).


  2. תנאי ואופן ההשתתפות בפעילות

  2.1 בפעילות יתבקשו המשתתפים להעלות בתגובה לפוסטאיך מזהים ישראלים אחרים בחופשה בחו"ל.

  2.2 הזוכה בפעילות הינו המשתתף אשר העלה את התגובה המקורית/ המעניינת/ היצירתית / המצחיקה ביותר לפי שיקול דעתה של עורכת הפעילות.  

  2.3 לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי וכפוף ככל הניתן למתן הודעה בת 1 ימים מראש בדף עורכת הפעילות באתר האינטרנט. 

  2.4 עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  2.5 התנאי לבחירת זוכה הינו מינימום 30 משתתפים בפעילות. 
   

  3. הפרס

  3.1 הפרס הינו כמוגדר בסעיף 1 לעיל וינתן לזוכה שיגיב על פוסט הפעילות ויענמוד בכל המתבקש לזכייה כמפורט בתקנון זה.

  3.2 התנאים המלאים של הפרס ומימושו יפורטו בשובר הזכייה שיינתן ללקוח. 

  3.3 משתתף בפעילות אשר יוכרז על-ידי עורכת הפעילות ביום ובשעות שנקבעו מראש, כפי שתפרסם אותו עורכת הפעילות, כמי שהציג את הברכה שתיבחר - יהיה זכאי לקבל את הפרס בכפוף לתנאי התקנון.

  3.4 עורכת הפעילות שומרת על זכותה להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס או להציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

  3.5 אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס.

  3.6 על המשתתף הזכאי לתת את פרטיו לקבלת הפרס במקום ובמועד אותם תורה לו עורכת הפעילות. לא סר המשתתף הזכאי במועד ו/או במקום כפי שהורתה לו עורכת הפעילות - עלול הדבר לשלול ממנו את זכאותו לפרס.

  3.7 עורכת הפעילות תהא רשאית לצלם את הזוכה בפרס ולעשות שימוש בתמונה כמפורט בתקנון זה להלן. 

  3.8 מסירת הפרס לזוכה תתבצע במשרדי עורכת הפעילות, בתל-אביב בתיאום מראש .על הזוכה להגיע באופן אישי ועצמאי לקבלתו. 

  3.9 עורכת הפעילות שומרת על זכותה שלא להעניק את הפרס למשתתף זכאי במידה וימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון.

  3.10 עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתף בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או קבלתו.

  3.11 הזכאות לפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, למעט אם אושרה העברת הפרס נשוא הזכייה באופן מיוחד על-ידי עורכת הפעילות. 

  3.12 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מתנאי תקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס לזכאי לו.
   

  4. בחירת המשתתף הזכאי ואיתורו

  4.1 כאמור, משתתף אשר העלה בתגובה לפוסט את התגובה  המקורית/ המעניינת/ היצירתית/ המצחיקה  ביותר לפי שיקול דעתה של עורכת הפעילות , יזכה בפרס כאמור בתקנון ובכפוף לעמידה ביתר תנאי התקנון. 

  4.2 ביום הכרזת הזוכה תכריז עורכת הפעילות באמצעות דף עורכת הפעילות באתר האינטרנט על המשתתף הזוכה.

  4.3 החלטתה של עורכת הפעילות כנ"ל תהיה סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור.

  4.4 איתור המשתתף הזוכה, ייעשה על-ידי עורכת הפעילות באמצעות פרופיל הגולש ברשת החברתית פייסבוק. ויכול שהאיתור יעשה באמצעות משלוח הודעה למשתתף הזכאי דרך מערכת הדואר הפנימית באתר האינטרנט, שבמקרה שכזה אם בתוך 3 ימים ממועד משלוח ההודעה לא יפעל המשתתף הזכאי באופן שנכתב בגוף ההודעה, תראה עורכת הפעילות את ניסיון האיתור כנכשל ותישלל זכאותו של המשתתף הנ"ל לפרס ועורכת הפעילות תפנה לאיתור המשתתף הזכאי הבא אחריו לפי העובדה המקורית/ המפתיעה  ביותר הבא אחריו.

  4.5 עורכת הפעילות תעשה את מירב המאמצים הסבירים על מנת לאתר את המשתתף שהכריזה על זכאותו. 

  באם לא יעלה בידי עורכת הפעילות, לאחר מאמצים סבירים שעשתה, (כמפורט בסעיף 4.5) לאתר את המשתתף הזכאי בתוך פרק הזמן האמור לעיל, ייבחר המשתתף אשר נמצא זכאי שני בהתאם להוראות תקנון זה וכן הלאה, אם וככל שיימצא זכאי נוסף, והכל עפ"י שיקול דעתה של עורכת הפעילות.

  4.6 עורכת הפעילות תמסור למשתתף הזכאי את הפרס במועד שיקבע בין עורכת הפעילות והזכאי. באם יבצר מהמשתתפים הזכאים לקבל את הפרס במועד שנקבע כאמור, לא יהיה זכאי הזוכה לפרס חלופי או לפיצוי מטעם עורכת הפעילות. 
   

  5. פרסום

  5.1. כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף הזכאי ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת.

  5.2. כל משתתף בפעילות מביע את הסכמתו לפרסום תמונתו, שמו, שם משפחתו, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות. 

  5.3. כל משתתף זכאי מביע  את הסכמתו, כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו, תמונתו וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות (ככל שהיה זכאי). 

  5.4. המשתתף בפעילות מתחייב לפצות ולשפות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל אובדן, נזק או הוצאה שמקורם בהפרת ההצהרות או ההתחייבויות על-פי סעיף 5 זה, במעשה או במחדל.
   

  6. אחריות

  6.1. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי איזה ממשתתפי הפעילות ו/או מי מטעמם לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם להם ו/או לאחר מטעמם עקב הפעילות ו/או עקב השתתפותם בפעילות ו/או בשל הזכאות לפרס ו/או עקב מימוש הפרס ו/או עקב השימוש באתר האינטרנט.

  6.2. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיינה אחראיות באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתף בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין. 

  6.3. המשתתף בפעילות מתחייב לפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

  7. זכויות יוצרים

  7.1. המשתתף בפעילות מצהיר ומתחייב, כי התגובה שתועלה על-ידו במסגרת הפעילות תהיה מקורית וכי אין ולא יהיה לכל אדם אחר זכויות מכל מין וסוג שהוא לתגובה וכי הינו רשאי לעשות בה כרצונו. 

  7.2. המשתתף בפעילות מצהיר ומתחייב, כי השתתפותו שלו בפעילות כמוה כאישור ומתן זכות של המשתתף בפעילות לעורכת הפעילות לעשות בתגובתו כל שימוש לפי שיקול דעת עורכת הפעילות, בכל עת, וכוויתור סופי ומוחלט על זכויות היוצרים שלו בו (אם וככל שישנן לו) לטובת עורכת הפעילות. 

  7.3. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לעשות כל שימוש בתגובה שתועלה בפעילות כרצונה, בכל דרך שתבחר, על פי-שיקול דעתה הבלעדי וללא מגבלת זמן ו/או מועד.

  7.4. לא תהיה למשתתף בפעילות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד עורכת הפעילות ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בגין השימוש, הצורה ואופן השימוש בו יבחרו לעשות בתגובה שהעלה .

  7.5. המשתתף בפעילות מוותר בזאת על כל טענת זכויות יוצרים כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין התגובה .

  7.6. המשתתף בפעילות מתחייב לפצות ולשפות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל אובדן, נזק או הוצאה שמקורם בהפרת ההצהרות או ההתחייבויות על-פי סעיף 7 זה, במעשה או במחדל, או עקב הפרה כלשהי של זכות קניין רוחני, לרבות פטנט, סימן מסחרי, זכות יוצרים, סוד עסקי, הקשור ו/או הנוגע לתגובה ו/או לתמונה.

  8. שונות

  8.1. כל משתתף בפעילות מביע את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. 

  8.2. עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתף בפעילות ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בשל כך.

  8.3. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי, מנהלי ושותפי עורכת הפעילות ובני משפחותיהם וכן על עובדי, מנהלי ושותפי חברת זרמון ובני משפחותיהם. "בני משפחה" לעניין זה - לרבות בני זוג, הורים, ילדים אחים, אחיות ובני זוגם של כל אחד מאלה.

  8.4. חבות במס כלשהו, ככל שתהיה, תחול על המשתתף הזכאי לפרס. עורכת הפעילות תהא רשאית לדרוש מהמשתתף הזכאי לפרס את סכום המס שעורכת הפעילות תידרש על-פי דין לשלמו, ככל שתידרש, ו/או לנכותו מהפרס בו זכה.

  8.5. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות, וללא הודעה מוקדמת. שינוי בתקנון כאמור, ככל שיהיה, יהיה מחייב מרגע כינונו.

  8.6. ניתן לעיין בתקנון באתר עורכת הפעילות  באתר האינטרנט.  

  8.7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין. 

  8.8. הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד. סמכות שיפוט ייחודית תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו בלבד. 

  8.9. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון. 

  8.10. בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע. 

  8.11. בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשמע.