• מושבים מועדפים  נהלי רכישת מושבים מועדפים בטיסות ישראייר

  ישראייר מאפשרת לנוסעים לרכוש מראש, בכפוף לזמינות בעת ההזמנה, מושב מועדף בתוספת תשלום.

  מושב מועדף הוא מושב שמור בחלק ספציפי במטוס ו/או מושב בעל מרווח רגליים משופר בזכות היותו צמוד לפתחי היציאה או למחיצה.

  רכישת מושב מועדף אינה ניתנת לביטול ע"י הנוסע, אלא בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
  לידיעתכם, תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תשמ"ב-1981מחייבות כי במושבים שביציאות החירום יישבו אך ורק נוסעים בעלי כשירות לסייע במצבי חירום. לפיכך, נוסע שבשל מצבו עלול לעכב נוסעים אחרים בעת פינוי, או שעלול להוות מכשול לאיש צוות בביצוע תפקידו, לא יושב במושב יציאת חירום, ובכלל זה נוסע שהוא אחד מאלה:

  א.       נוסע הסובל ממגבלה פיזית או נפשית ברורה, שתקשה עליו לנוע במהירות אם יידרש לכך;
  ב.       נוסע שהוא בעל מוגבלות משמעותית בראייה או בשמיעה, שתמנע ממנו להבין בלא קושי הוראות הניתנות בכתב או בעל פה;
  ג.       נוסע שבשל גיל או מחלה הוא חלש (frail) באופן שיקשה עליו לנוע במהירות;
  ד.       נוסע שבשל ממדי גופו יתקשה לנוע במהירות או להגיע אל פתח יציאת החירום הקרוב ולעבור דרכו;
  ה.       ילד שטרם מלאו לו 12 שנים, בין מלווה ובין לבדו;
  ו.        נוסע שהוא מגורש, מסורב כניסה או עציר במשמורת;

  לאור האמור לעיל, אין אפשרות להזמנה ו/או הושבה במושבים הצמודים ליציאת חירום של נוסעים התואמים את האמור לעיל. נוסע שיבחר להזמין מושב הצמוד ליציאת חירום, על אף האמור לעיל, הזמנת המושב שביצע תבוטל ויוקצה לו מקום ישיבה חדש, כל זאת ללא כל פיצוי בגין שינוי זה או השבת הסכום ששולם תמורת ההושבה.

  ישראייר שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת את הזמנת המושב המועדף ולהקצות מחדש את המושב, לרבות לאחר עליית הנוסע למטוס. ישראייר תהיה רשאית לבטל הזמנת מושב מועדף בודד ולהקצותו מחדש בכל עת, גם אם  מושב מועדף זה הוא חלק מהזמנה של מספר מושבים מועדפים. ביטול ההושבה במושב המועדף והקצאה של מושב חדש, עשוי להידרש מסיבות תפעוליות, בטיחותיות, ביטחוניות או מסיבות סבירות אחרות.

  מובהר כי ביטול ההושבה במושב מועדף ביוזמת ישראייר (בלבד), תזכה את הנוסע בזכות להיות מועבר למושב אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ישראייר, והשבת הסכום ששילם הנוסע בגין המושב מועדף (למעט אם הביטול נעשה בשל אי עמידה בדרישות התקנות הנ"ל בזמן ההושבה). הנוסע לא יהיה זכאי לכל סעד אחר מלבד האמור לעיל.

  לגבי טיסות פנים ארציות יחולו הבאים: ניתן לרכוש מושב שישראייר בחרה להקצות למכירה מראש, שאינו בעל מאפיינים מיוחדים (מושב רגיל). רכישת מושב רגיל תתבצע באמצעות יצירת קשר עם מוקד ההזמנות עד 24 שעות לפני הטיסה. מיום 26.8.2018 ניתן לרכוש מושבים מועדפים גם בעמדות הצ'ק אין.